Repository logo
 

The assessment of sustainable supply chain management practices amongst selected manufacturing firms in Ghana=Ukuhlolwa kwezinqubo zokwenganyelwa ukusimamiswa kwezindlela zokusatshalaliswa kwempahla ezimbonini ezikhiqizayo eGhana ezikhethekile.

Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

The study investigated whether the design and application of sustainable supply chain management (SSCM) practices in the Ghanaian manufacturing business enhance their financial performance and make them environmentally and socially responsible. The study was guided by six theories: the contingency theory, the resource-based view (RBV), the relational-view theory (RVT), the innovation diffusion theory (IDV), the stakeholder theory and the resource dependence theory (RDT). The study was underpinned by a pragmatist paradigm and followed a mixed-methods methodology, which combined interviews and surveys questionnaires to gather qualitative and quantitative data from a sample of 303 employees of Ghanaian manufacturing firms and 20 individuals who lived nearby. The data analysis findings revealed that relational, instrumental, knowledge and moral factors have a significant and positive direct effect on SSCM practices. Moreover, SSCM practices have a positive and significant effect on the economic, environmental and social performance of manufacturing firms. Barriers to the adoption of SSCM practices were also revealed. The findings led to the recommendation that firms need to use environmentally friendly materials for their products and introduce standardized procedures for recycling and disassembling products. In addition, manufacturing enterprises should collaborate with suppliers to ensure that they also adhere to sustainability standards in their processes and deliver services/products that support sustainability goals. Iqoqa Ucwaningo lwahlola ukuthi ngabe ukwakhiwa nokusetshenziswa kwezinqubo zokwenganyelwa kwezindlela zokusatshalaliswa kwempahla ngendlela ecabangela ingomuso emabhizinisini akhiqizayo eGhana, kuyakuthuthukisa yini ukusebenzisa kwawo izimali, nokuthi kuyenzeka yini ukuthi anakekele imvelo nemiphakathi. Ucwaningo lwalulandela izinjulalwazi eziyisithupha: icontingency theory, iresource-based view (RBV), irelational-view theory (RVT), iinnovation diffusion theory (IDV), i-stakeholder theory neresource dependence theory (RDT). Lolu cwaningo lusekelwe yipharadaymu yokungenzeka lwase lulandela indlelakwenza engxube eyahlanganisa izinhlolovo nemibuzo eyisaveyi lapho kuqoqwa imininingo eyikhwalithethivu neyikhwantithethivu esampuleni labasebenzi abangama-303 bezimboni zaseGhana ezikhiqizayo nabantu abangama-20 abahlala eduze nazo. Imiphumela yohlaziyo lwemininingo yaveza ukuthi izimo eziphathelene nobudlelwane, nezinto ezisetshenziswayo, ulwazi nendlela yokuziphatha kunomthelela obalulekile nomuhle, kulezi zinqubo zokwenganyelwa kwezindlela zokusatshalaliswa kwempahla ngendlela ecabangela ingomuso. Okunye futhi ukuthi lezi zinqubo zinomthelela omuhle nobalulekile kwezomnotho, emvelweni nasekusebenzisaneni kahle nemiphakathi kwezimboni ezikhiqizayo. Kwavela nezithiyo ezikhona mayelana nokwamukelwa kwezinqubo zokwenganyelwa kwezindlela zokusatshalaliswa kwempahla ngendlela ecabangela ingomuso. Imiphumela yaholela ekuthini kuphakanyiswe ukuthi izimboni emikhiqizweni yazo zisebenzise izinto ezingayicekeli phansi indalo nemvelo, nokulandela izindlela ezihlelembekile zempindakusebenzisa nokuhlakaza imikhiqizo. Okunye futhi ukuthi amabhizinisi akhiqizayo kumele asebenzisane nalabo abahlinzeka ngezimpahla ukuze kube nesiqiniseko sokuthi nabo bayazilandela izinqubo ezihlelembekile nezicabangela ingomuso nokuthi bathumela imisebenzi/nemikhiqizo esekela izinhloso ezisimamayo.

Description

Doctoral Degree. University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg.

Keywords

Citation