Repository logo
 

Doctoral Degrees (Environmental Science)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 78
 • Item
  The application of deep learning for remote sensing of soil organic carbon stocks distribution in South Africa = Ukusetshenziswa kokufunda okujulile kokuzwa kude kokusatshalaliswa kwesitokwe sekhabhoni ephilayo enhlabathini eNingizimu Afrikha.
  (2022) Odebiri, Omosalewa Olamide.; Mutanga, Onisimo.; Odindi, John Odhiambo.
  Soil organic carbon (SOC) is a vital measure for ecosystem health and offers opportunities to understand carbon fluxes and associated implications. However, unprecedented anthropogenic disturbances have significantly altered SOC distribution across the globe, leading to considerable carbon losses. In addition, reliable SOC estimates, particularly over large spatial extents remain a major challenge due to among others limited sample points, quality of simulation data and suitable algorithms. Remote sensing (RS) approaches have emerged as a suitable alternative to field and laboratory SOC determination, especially at large spatial extent. Nevertheless, reliable determination of SOC distribution using RS data requires robust analytical approaches. Compared to linear and classical machine learning (ML) models, deep learning (DL) models offer a considerable improvement in data analysis due to their ability to extract more representative features and identify complex spatial patterns associated with big data. Hence, advancements in remote sensing, proliferation of big data, and deep learning architecture offer great potential for large-scale SOC mapping. However, there is paucity in literature on the application of DL-based remote sensing approaches for SOC prediction. To this end, this study is aimed at exploring DL-based approaches for the remote sensing of SOC stocks distribution across South Africa. The first objective sought to provide a synopsis of the use of traditional neural network (TNN) and DL-based remote sensing of SOC with emphasis on basic concepts, differences, similarities and limitations, while the second objective provided an in-depth review of the history, utility, challenges, and prospects of DL-based remote sensing approaches for mapping SOC. A quantitative evaluation between the use of TNN and DL frameworks was also conducted. Findings show that majority of published literature were conducted in the Northern Hemisphere while Africa have only four publications. Results also reveal that most studies adopted hyperspectral data, particularly spectrometers as compared to multispectral data. In comparison to DL (10%), TNN (90%) models were more commonly utilized in the literature; yet, DL models produced higher median accuracy (93%) than TNN (85%) models. The review concludes by highlighting future opportunities for retrieving SOC from remotely sensed data using DL frameworks. The third objective compared the accuracy of DL—deep neural network (DNN) model and a TNN—artificial neural network (ANN), as well as other popular classical ML models that include random forest (RF) and support vector machine (SVM), for national scale SOC mapping using Sentinel-3 data. With a root mean square error (RMSE) of 10.35 t/ha, the DNN model produced the best results, followed by RF (11.2 t/ha), ANN (11.6 t/ha), and SVM (13.6 t/ha). The DNN's analytical abilities, combined with its capacity to handle large amounts of data is a key advantage over other classical ML models. Having established the superiority of DL models over TNN and other classical models, the fourth objective focused on investigating SOC stocks distribution across South Africa’s major land uses, using Deep Neural Networks (DNN) and Sentinel-3 satellite data. Findings show that grasslands contributed the most to overall SOC stocks (31.36 %), while urban vegetation contributed the least (0.04%). Results also show that commercial (46.06 t/h) and natural (44.34 t/h) forests had better carbon sequestration capacity than other classes. These findings provide an important guideline for managing SOC stocks in South Africa, useful in climate change mitigation by promoting sustainable land-use practices. The fifth objective sought to determine the distribution of SOC within South Africa’s major biomes using remotely sensed-topo-climatic data and Concrete Autoencoder-Deep Neural Networks (CAE-DNN). Findings show that the CAE-DNN model (built from 26 selected variables) had the best accuracy of the DNNs examined, with an RMSE of 7.91 t/h. Soil organic carbon stock was also shown to be related to biome coverage, with the grassland (32.38%) and savanna (31.28%) biomes contributing the most to the overall SOC pool in South Africa. forests (44.12 t/h) and the Indian ocean coastal belt (43.05 t/h) biomes, despite having smaller footprints, have the highest SOC sequestration capacity. To increase SOC storage, it is recommended that degraded biomes be restored; however, a balance must be maintained between carbon sequestration capability, biodiversity health, and adequate provision of ecosystem services. The sixth objective sought to project the present SOC stocks in South Africa into the future (i.e. 2050). Soil organic carbon variations generated by projected climate change and land cover were mapped and analysed using a digital soil mapping (DSM) technique combined with space-for-time substitution (SFTS) procedures over South Africa through 2050. The potential SOC stocks variations across South Africa's major land uses were also assessed from current (2021) to future (2050). The first part of the study uses a Deep Neural Network (DNN) to estimate current SOC content (2021), while the second phase uses an average of five WorldClim General Circulation Models to project SOC to the future (2050) under four Shared Socio-economic Pathways (SSPs). Results show a general decline in projected future SOC stocks by 2050, ranging from 4.97 to 5.38 Pg, compared to estimated current stocks of 5.64 Pg. The findings are critical for government and policymakers in assessing the efficacy of current management systems in South Africa. Overall, this study provides a cost-effective framework for national scale mapping of SOC stocks, which is the largest terrestrial carbon pool using advanced DL-based remote sensing approach. These findings are valuable for designing appropriate management strategies to promote carbon uptake, soil quality, and measuring terrestrial ecosystem responses and feedbacks to climate change. This study is also the first DL-based remote sensing of SOC stocks distribution in South Africa. Iqoqa Ikhabhoni yomhlabathi engaguquliwe, phecelezi i-soil organic carbon (SOC) ibaluleke kakhulu ebudlelwaneni bezinto eziphilayo nendawo eziphila kuyona futhi isiza ukuqonda kabanzi ubudlelwane bamakhabhoni nezinto eziyidingayo, nokuthi lokho kunayiphi imiphumela. Nokho, ukungcola okungajwayelekile okudalwa ngabantu kubonakala kuza noshintsho olukhulu ekuhanjisweni kwe-SOC kuwona wonke umhlaba, okuholela ekutheni kube nokulahleka kwekhabhoni eningi. Ukwengeza, ukuhlawumbisela okuthembekile nge-SOC, ikakhulukazi okuthinta umthamo omkhulu kubonakala kuqhubeka nokuba yinkinga ngenxa yesizathu sokuthi kukhona izibonelo zayo ezimbalwa, kanti nezinga elihle liyagqoza, nendlela eyiyo okumele ilandelwe ukukala. Indlela yokuhlola buqamama, phecelezi i-Remote sensing (RS) iyona ebonakala njengendlela engalandelwa ukuhlola iSOC ensimini noma egunjini lokuhlolela, ikakhulukazi uma kuthinta indawo enkulu. Nokho, ukuhlonza indlela ethembekile yokusatshalaliswa kwe-SOC kusetshenziswa imininingwane ye-RS kudinga izindlela eziseqophelweni eliphezulu zokuhlaziya. Ukuqhathanisa nendleya ye-linear ne-classical machine learning (ML), Indlela ye-deep learning (DL) yona ibonakala iletha ubungcono obukhulu ekuhlaziyeni imininingo ngenxa yokukwazi ukuhlonza izinto ezidingekalayo nokuveza izinto eziyinkinga kuleyo ndawo enemininingo eminingi. Ukuthuthuka kwendlela yokuhlola buqamama, ukuhlaziywa kwemininingo eminingi, nokufunda ngobuciko bokwakha indlela yokwenza, konke kuza namathuba amahle okuphaka uhlelo ngobuningi balo be-SOC. Nakuba kunjalo, kubonakala kunolwazi oluyingcosana emibhalweni yocwaningo mayelana nokusebenza kwezindlela zokuhlola buqamama ngesihlawumbiselo se-SOC. Kuze kube manje, lolu cwaningo beluhlose ukucubungula izindlela zokuhlaziya buqamama ze-DL ngokusatshalaliswa kwe-SOC eNingizimu-Afrikha yonkana. Inhloso yokuqala bekuwukunikeza ulwazi olufushane mayelana nendlela ejwayelekile yokusabalalisa, phecelezi i- traditional neural network (TNN) nendlela yokuhlaziya buqamama ye-DL ye-SOC ngokugcizelela ukubaluleka kwezinto ezijwayelekile, nomahluko. Okufanayo nezingqinamba, kanti inhloso yesibili inikeze ukucubungula okujulile komlando, ukusetshenziswa kwento, izinselelo, kanye namathuba okusebenza kwendlela yokuhlaziya buqamama ye-DL ekusabalaliseni i-SOC. Ukuhlaziya ngokwekhwalithethivu ekusebenziseni i-TNN ne-DL nakho kwenziwa. Imiphumela iveza ukuthi imibhalo eminingi yocwaningo yashicilelwa eNyakatho nomhlaba kanti lapha e-Afrika khona kwashicilelwa emine nje kuphela. Imiphumela iphinde iveze ukuthi ucwaningo oluningi lulandela indlela ebheka imininingo ehlanngene, ikakhulukazi ukubheka imibala eminingi yokukhanya, uma kuqhathaniswa nengxubevange yemininingo. Ukuqhathanisa nezindlela ze-DL (10%) ne-TNN (90%) yizona ezithandwa kakhulu emibhalweni yocwaningo, kodwa, indlela ye-DL ikhiqize okuneqinso (93%) kunendlela ye-TNN (85%). Ukucubungula kuphetha ngokugqamisa amathuba azayo okuthola ulwazi lwe-SOC kusetshenziswa indlela yokuhlola buqamama nge-DL. Inhloso yesithathu yona yayiqhathanisa ukuthembeka kwe-DL-deep neural network (DNN) kanye ne-TNN—artificial neural network (ANN), kanye nenye indlela endala edumile ye-ML efaka phakathi i-random forest (RF) kanye ne-support vector machine (SVM), ukhubheka isikalo sikazwelonke se-SOC kusetshenziswa imininingo ye-Sentinel-3. Nge-root mean square error (RMSE) ye-10.35 t/ha, indlela ye-DNN yakhiqiza imiphumela emihle kakhulu, ilandelwa yi-RF (11.2 t/ha), i-ANN (11.6 t/ha), ne-SVM (13.6 t/ha). Amandla okuhlaziya e-DNN, ehlanganiswe namandla okukwazi ukubhekana nemininingo eminingi kakhulu yikhona okwenza ibaluleke ukwedlula indlela ye-ML. Emva kokuhlonza amandla e-DL phezu kwawe-TNN kanye nezinye izindlela ezaziwayo, inhloso yesine yona ibigxile ekuhloleni ukusabalaliswa kwe-SOC ekusetshenzisweni komhlaba ngobuningi bawo lapha eNingizimu-Afrika, kusetshenziswa i-Deep Neural Networks (DNN) ne-Sentinel-3 satellite data. Imiphumela iveza ukuthi indawo enotshani iyona eletha izibalo eziphezulu ze-SOC sekuhlangene yonke into (31.36 %), kanti izimilo zasedolobheni zona zaletha izibalo ezincane (0.04%). Imiphumela iphinde ikhombise ukuthi amahlathi atshalelwe ukudayisa (46.06 t/h) kanye nawemvelo (44.34 t/h) ayekhombisa ukuba nekhabhoni enhle uma kuqhathaniswa namanye. Le miphumela ingumhlahlandlela obalulekile mayelana nokugcinwa kwe-SOC lapha eNingizimu-Afrikha, okuyinto ebaluleke kakhulu ukubhekana nokuguquguquka kwesimo sezulu ngokugqugquzela izindlela eziyizo zokusebenzisa umhlaba. Inhloso yesihlanu yona ibihlose ukuthola ulwazi ngokusatshalaliswa kwe-SOC ezinhlakeni ezahlukene zomphakathi lapha eNingizimu-Afrikha kusetshenziswa indlela yokuhlaziya buqama kanye ne-Concrete Autoencoder-Deep Neural Networks (CAE-DNN). Imiphumela iveza ukuthi indlela ye-CAE-DNN (eyakhiwe ngezinto ezikhethiweyo ezingama-26) yakhombisa ubuqiniso obukhulu be-DNNs, eyayihloliwe, nge-RMSE of 7.91 t/h. I-SOC yaphinde yakhombisa ukuba nobudlelwane nokusabalala kohlaza olumilile, kukhona indawo enotshani (32.38%) nendawo engenazihlahla yohlaza lotshani (31.28%) okuyiyona ephethe umhlaba omningi uma usuhlanganisiwe we-SOC lapha eNingizimu-Afrikha, amahlathi (44.12 t/h) kanye nomhlaba onohlaza lotshani ukugudla ulwandle i Indian Ocean (43.05 t/h), ngale okubonakala kancane, kodwa inokugcwala okuningi kwe-SOC. Ukukhulisa indawo yokugcina i-SOC, kuphakanyiswa ukuba indawo yohlaza lotshani ebisagciniwe iphinde isetshenziswe; nokho-ke, kumele kube khona ukulinganisa okuyikhona phakathi kokuthathwa kwekhabhoni, impilo yokubhekwayo kanye nokunakekelwa kwezinto eziphilayo nendawo eziphila kuyona. Inhloso yesithupha yayihlose ukuvikela ukukhiqizwa kwe-SOC lapha eNingizimu-Afrikha ngisho eminyakeni eminingi ezayo (okuwunyaka wezi-2050). Izinhlobo ezahlukene ze-SOC ezikhiqizwe ngokuguquguquka okwahlukene kwezimo zezulu nomhlaba kwakahlwa futhi kwahlaziywa kusetshenziswa isu le-digital soil mapping (DSM) lihlanganiswe nezindlela ze-space-for-time substitution (SFTS) eNingizimu-Afrikha kuze kube unyaka wezi-2050. Abasebenzisi bakusasa bomhlaba okhiqiza izinhlobo ezahlukene ze-SOC nabo bahlolwa kusukela kwabamanje (2021) kuye kwabangomuso (2050). Ingxenye yokuqala yalolu cwaningo isebenzisa i-Deep Neural Network (DNN) ukugagula isimo ngqo sengqikithi ye-SOC (2021), kanti ingxenye yesibili yona isebenzisa okungenani izindlela ezinhlanu zokusabalalisa nge-WorldClim General Circulation kumaphrojekthi e-SOC nangeminyaka ezayo (2050) ngaphansi kwe-Shared Socio-economic Pathways (SSPs) emine. Imiphumela iveza ukwehla kwe-SOC ngokwezibalo zangomuso ngeminyaka yezi-2050, kusukela ku-4.97 kuya ku-5.38 Pg, uma kuqhathaniswa ne-SOC ekhona manje engu-5.64 Pg. Le miphumela ibaluleke kakhulu kuhulumeni nakulaba abakhipha izinqubomgomo ukubheka ukusebenza kahle kwezinhlaka zokuphatha eNingizimu-Afrikha. Sekukonke, lolu cwaningo lunikeza indlela yokucabanga nokwenza engabizi neyimpumelelo yokusabalalisa i-SOC, okuyiyona enkulu kakhulu ekukhiqizweni kwekhaboni kusetshenziswa indlela yokuhlola buqamama ye-DL. Lolu cwaningo lubalulekile ukuqhamuka nezindlela ezintsha zokuphatha ukuze kugqugquzeleke ukukhiqizwa kwekhabhoni, umhlaba ovundile, nokukala izinto eziphilayo nendawo eziphila kuyona kanye nokunikeza impendulo mayelana nokuguquguquka kwesimo sezulu. Lolu cwaningo lungolokuqala ngqa lokubheka indlela yokuhlaziya buqamama nge-DL lapha eNingizimu Afrikha.
 • Item
  Integrating local, indigenous knowledge and geographical information system in mapping flood vulnerability at Quarry Road West informal settlement in Durban, KwaZulu-Natal = Ukuhlanganiswa kolwazi lwendabuko nohlelo lolwazi ngezezwe ukwakha ibalazwe labasengozini ngezikhukhula emgwaqweni owumgubane endaweni yemikhukhu eThekwini, KwaZulu-Natali.
  (2022) Membele, Garikai Martin.; Naidu, Maheshvari.; Mutanga, Onisimo.
  Reducing flood vulnerability is crucial in reducing flood impacts, and mapping flood vulnerability is one of the most useful options for reducing flood vulnerability. This is because it helps locate where the vulnerable households or areas are, which in turn, supports policy and strategic interventions. However, the complex nature of flood vulnerability, especially in Mutanga, Onisimo.Mutanga, Onisimo. requires holistic consideration of the dweller’s experiential, contextual, and situational knowledge in mapping flood vulnerability. This study sought to establish a methodological approach for integrating Local, Indigenous Knowledge and Geographical Information System to map flood vulnerability in Quarry Road West informal settlement in Durban, South Africa. A convergent parallel mixed methods approach which involved a digital household survey (n=359), interviews with key informants (n=10), focus group discussions (n=2) and a global positioning system was used in the study. Descriptive and inferential statistics were used to analyse the quantitative data while thematic analysis was used to analyse the qualitative data. The findings reveal that using Local and Indigenous Knowledge that community members possess, generated context-specific indicators for mapping flood vulnerability in Quarry Road West informal settlement. The findings also reveal that the proximity of houses to the Palmiet River and the main roads, the nature of the soil and the type of materials people were using to build their houses hugely contributed to the vulnerability of people to flooding in the study area. The study further showed that flood vulnerability in the study area was a result of socio-economic, physical and institutional challenges. Using the Analytical Network Process helped to foster community participation and comprehensively integrated Local and Indigenous Knowledge with Geographical Information System in mapping flood vulnerability in Quarry Road West informal settlement. Flood vulnerability in the informal settlement exhibited spatial differentiations. Households along the Palmiet River were highly vulnerable to flooding and a section of the settlement called Mcondo 1 was highly vulnerable to flooding while maMsuthu had low flood vulnerability. The study concludes that using community members’ Local and Indigenous Knowledge to select indicators was crucial for mapping flood vulnerability in an informal settlement, as it provided a more nuanced understanding of flood vulnerability. The methodological approach presented in this study can help decision-makers and other stakeholders to have sight of sustainable solutions and context-specific strategies that could be employed to increase the resilience of people at local levels to flooding. IQOQA Ukunciphisa ubungozi nesisindo sezikhukhula kubalulekile futhi nokwenza ibalazwe mayelana nobungozi bezikhukhula yinto ngempela esizayo ukunciphisa ubungozi bezikhukhula. Lokhu kungenxa yokuthi kuyasiza ukuthola izindawo ezisengozini, okuwukuthi kusekela inqubomgomo kanye neqhinga lokungenelela. Yize kunjalo, inkinga enkulu mayelana nobungozi bezikhukhula, ikakhulukazi endaweni yemijondolo kufuneka ukucabanga nxazonke mayelana nabahlali asebesazi isimo kanye nolwazi ekudwebeni ibalazwe mayelana nobungozi bezikhukhula. Lesi sifundo sasiphokophelele ukusebenzisa ulwazi lwamalungu omphakathi kanye nolwendabuko ukukhetha izinkomba kwabaluleka kakhulu ekwakhiweni kwebalazwe mayelana nobungozi bezikhukhula endaweni yemijondolo, njengoba inikeza okuningi ukuqonda ngobungozi bezikhukhula. Izindlela zohlelo lokwenza ezethulwe kulesi sifundo zingasiza kulabo abathatha izinqumo kanye nabanye ababamba iqhaza ukuba babe nehlo ekutheni kube nezisombululo eziqinile kanye namaqhinga aqonde ngqo ngokwendawosimo angasetshenziswa ukwandisa ukuzithemba nofuqufuqu kubantu ngokwamazinga endawo mayelana nezikhukhula. Okutholakele futhi kuveza ukuthi ukusondelana kwezindlu ngasemfuleni uPalmiet kanye nomgwaqo omkhulu, isimo senhlabathi kanye nezinto abantu abazisebenzisayo ukwakha izindlu zabo kwaba nomthelela ekubekeni izimpilo zabantu ebungozini bezikhukhula endaweni. Okufundwayo kwaqhubeka kwaveza ukuthi ubungozi bezikhukhula endaweni efundwayo kwaba imiphumela yesimo sezomnotho kanye nezinselelo zesimo sezakhiwo. Ukusebenzisa uhlaziyo lokuxhumana kusizile ukukhuthaza umphakathi ukuthi ubambe iqhaza kanye nokuhlanganisa okuphelele okwendawo kanye nolwazi lwendabuko nohlelo lolwazi ngezezwe ekwakheni ibalazwe ngobungozi bezikhukhula emgwaqweni uQuarry otholakala eNtshonalanga yendawo yemijondolo. Ubungozi bezikhukhula endaweni yemijondolo kuveza umehluko mayelana nokuhlelwa kwezindawo zokuhlala. Izakhamuzi eduzana nomfula iPalmeit zabasengozini kakhulu ngezikhathi zezikhukhula nanokuthi enye ingxenye yendawo ebizwa ngoMcondo 1 nayo yaba sengozini kakhulu ngezikhathi zezikhukhula, kanti kwamaMsuthu izinga lobungozi lezikhukhula laliphansi.
 • Item
  Understanding the spatial relations of wetland plant functional traits and environmental gradients incorporating remote sensing.
  (2021) Nondlazi, Basanda Xhantilomzi.; Cho, Moses Azong.; Van Deventer, Heidi.; Sieben, Erwin Jacobus Joannes.
  Abstract available in PDF.
 • Item
  Mapping natural forest cover, tree species diversity and carbon stocks of a subtropical Afromontane forest using remote sensing.
  (2021) Gyamfi-Ampadu, Enoch.; Gebreslasie, Michael Teweldemedhin.
  Natural forests cover about a third of terrestrial landmass and provides benefits such as carbon sequestration, and regulation of biogeochemical cycles. It is essential that adequate information is available to support forest management. Remote Sensing imageries provide data for mapping natural forests. Hence, our study aimed at mapping the Nkandla Forest Reserve attributes with Remote Sensing imageries. Quantitative information on the forest attributes is non-existent for many of these forests, including the sub-tropical Afromontane Nkandla Forest Reserve. This does not support scientific and evidence based natural forest management. A review of literature revealed that progress has been made in Remote Sensing monitoring of natural forest attributes. The Random Forest (RF) and Support Vector Machine (SVM) were applied to Landsat 8 in classifying the land use land cover (LULC) classes of the forest. Each of the algorithms produced higher accuracy of above 95% with the SVM performing slightly better than the RF. The SVM, Markov Chain and Multi-Layer Perceptron Neural Network (MLPNN) were adopted for a spatiotemporal change detection over the last 30 years at decadal interval for the forest. There were consistent changes in each of the four LULC classes. The study further conducted a forecasting of LULC distribution for 2029. Aboveground carbon (AGC) estimation was carried out using Sentinel 2 imagery and RF modelling. Four models made up smade of Sentinel 2 products could successfully map the AGC with high accuracies. The last two studies focused on tree species diversity with the first evaluating the influence of spatial and spectral resolution on prediction accuracies by comparing the PlanetScope, RapidEye, Sentinel 2 and Landsat 8. Both the spatial and spectral resolution were found to influence accuracies with the Sentinel 2 emerging as the best imagery. The second aspect focused on identifying the best season for the prediction of tree species diversity. Summer imagery emerged as the best season and the winter being the least performer. Overall, our study indicates that Remote Sensing imageries could be used for successful mapping of natural forest attributes. The outputs of our studies could also be of interest to forest managers and Remote Sensing experts.
 • Item
  Urban sustainability and social ecological systems: linking civic ecology, nature and ecosystems services for the achievement of the SDGs.
  (2021) Davids, Rashieda.; Slotow, Robert Hugh.; Rouget, Mathieu Jean Francois.
  To address global environmental change and ensure well-being, an improved understanding of complex human-environment relationships is needed. It further requires that the role of natural systems and ecosystem services are recognised for their contributions to the Sustainable Development Goals (SDGs), are included in a broad range of development sectors, and are managed and protected appropriately to safeguard those contributions. This PhD contributed to the evolution of the application of sustainability frameworks, from global to local level, by providing local-level evidence from two sources of change, civic / community action and local government actions (eThekwini Municipality). Through the five papers produced in this PhD research, I developed and assessed contributions of civic ecology, research organisation processes, and government planning and management, to global sustainability, using socialecological systems and ecosystem services theory as a foundation. In Chapters 2, 3 and 4, a mixed methodological approach was used (household surveys, interviews, field observations and impact assessment) to identify the systemic linkages between civic ecology interventions of the Wise Wayz Water Care programme (case study), ecosystem services, SDGs, and human well-being. Chapter 5 analysed virtual vs face-to-face international conferences of the Sustainable and Healthy Food Systems programme (case study) and identified impacts on inclusivity, organisational learning, carbon footprints, barriers and enabling conditions for improved efficiency, and environmental sustainability, of international research collaborations. Chapter 6 used the Durban Research Action Partnership (D’RAP) transdisciplinary scienceaction collaboration as a case study, to explore the links between social outcomes and ecosystem services from multiple viewpoints, through expert collaboration and engagement for urban planning and sustainability. The main contributions made by this work are: (1) Identification, quantification, and assessment of civic ecology interventions as a tool to improve human well-being, using a social-ecological systems approach; (2) Linking local interventions to global policy outcomes through quantified systems mapping of civic ecology, natural capital, and ecosystem services enhancement, related to the SDGs; (3) Linking ecosystem services to human well-being improvements and policy implementation through transdisciplinary approaches. This thesis provided insights, tools, methods and evidence for local-level actions, yielding national and international sustainability wins.
 • Item
  UAV and field spectrometer based remote sensing for maize phenotyping, varietal discrimination and yield forecasting.
  (2020) Chivasa, Walter.; Mutanga, Onisimo.; Biradar, Chandrashekhar.
  Maize is the major staple food crop in the majority of Sub-Saharan African (SSA) countries. However, production statistics (croplands and yields) are rarely measured, and where they are recorded, accuracy is poor because the statistics are updated through the farm survey method, which is error-prone and is time-consuming, and expensive. There is an urgent need to use affordable, accurate, timely, and readily accessible data collection and spatial analysis tools, including robust data extraction and processing techniques for precise yield forecasting for decision support and early warning systems. Meeting Africa’s rising food demand, which is driven by population growth and low productivity requires doubling the current production of major grain crops like maize by 2050. This requires innovative approaches and mechanisms that support accurate yield forecasting for early warning systems coupled with accelerated crop genetic improvement. Recent advances in remote sensing and geographical information system (GIS) have enabled detailed cropland mapping, spatial analysis of land suitability, crop type, and varietal discrimination, and ultimately grain yield forecasting in the developed world. However, although remote sensing and spatial analysis afforded us unprecedented opportunities for detailed data collection, their application in maize in Africa is still limited. In Africa, the challenge of crop yield forecasting using remote sensing is a daunting task because agriculture is highly fragmented, cropland is spatially heterogeneous, and cropping systems are highly diverse and mosaic. The dearth of data on the application of remote sensing and GIS in crop yield forecasting and land suitability analysis is not only worrying but catastrophic to food security monitoring and early warning systems in a continent burdened with chronic food shortages. Furthermore, accelerated crop genetic improvement to increase yield and achieve better adaptation to climate change is an issue of increasing urgency in order to satisfy the ever-increasing food demand. Recently, crop improvement programs are exploring the use of remotely sensed data that can be used cost-effectively for varietal evaluation and analysis in crop phenotyping, which currently remains a major bottleneck in crop genetic improvement. Yet studies on evaluation of maize varietal response to abiotic and biotic stresses found in the target production environments are limited. Therefore, the aim of this study was to model spatial land suitability for maize production using GIS and explore the potential use of field spectrometer and unmanned aerial vehicles (UAV) based remotely sensed data in maize varietal discrimination, high-throughput phenotyping, and yield prediction. Firstly, an overview of major remote-sensing platforms and their applicability to estimating maize grain yield in the African agricultural context, including research challenges was provided. Secondly, maize land suitability analysis using GIS and analytical hierarchical process (AHP) was performed in Zimbabwe. Finally, the utility of proximal and UAV-based remotely sensed data for maize phenotyping, varietal discrimination, and yield forecasting were explored. The results showed that the use of remote sensing data in estimating maize yield in the African agricultural systems is still limited and obtaining accurate and reliable maize yield estimates using remotely sensed data remains a challenge due to the highly fragmented and spatially heterogeneous nature of the cropping systems. Our results underscored the urgent need to use sensors with high spatial, temporal and spectral resolution, coupled with appropriate classification techniques and accurate ground truth data in estimating maize yield and its spatiotemporal dynamics in heterogeneous African agricultural landscapes for designing appropriate food security interventions. In addition, using modern spatial analysis tools is effective in assessing land suitability for targeting location-specific interventions and can serve as a decision support tool for policymakers and land-use planners regarding maize production and varietal placement. Discriminating maize varieties using remotely sensed data is crucial for crop monitoring, high throughput phenotyping, and yield forecasting. Using proximal sensing, our study showed that maize varietal discrimination is possible at certain phenological growth stages at the field level, which is crucial for yield forecasting and varietal phenotyping in crop improvement. In addition, the use of proximal remote sensing data with appropriate pre-processing algorithms such as auto scaling and generalized least squares weighting significantly improved the discrimination ability of partial least square discriminant analysis, and identify optimal spectral bands for maize varietal discrimination. Using proximal sensing was not only able to discriminate maize varieties but also identified the ideal phenological stage for varietal discrimination. Flowering and onset of senescence appeared to be the most ideal stages for accurate varietal discrimination using our data. In this study, we also demonstrated the potential use of UAV-based remotely sensed data in maize varietal phenotyping in crop improvement. Using multi-temporal UAV-derived multispectral data and Random Forest (RF) algorithm, our study identified not only the optimal bands and indices but also the ideal growth stage for accurate varietal phenotyping under maize streak virus (MSV) infection. The RF classifier selected green normalized difference vegetation index (GNDVI), green Chlorophyll Index (CIgreen), Red-edge Chlorophyll Index (CIred-edge), and the Red band as the most important variables for classification. The results demonstrated that spectral bands and vegetation indices measured at the vegetative stage are the most important for the classification of maize varietal response to MSV. Further analysis to predict MSV disease and grain yield using UAV-derived multispectral imaging data using multiple models showed that Red and NIR bands were frequently selected in most of the models that gave the highest prediction precision for grain yield. Combining the NIR band with Red band improved the explanatory power of the prediction models. This was also true with the selected indices. Thus, not all indices or bands measure the same aspect of biophysical parameters or crop productivity, and combining them increased the joint predictive power, consequently increased complementarity. Overall, the study has demonstrated the potential use of spatial analysis tools in land suitability analysis for maize production and the utility of remotely sensed data in maize varietal discrimination, phenotyping, and yield prediction. These results are useful for targeting location-specific interventions for varietal placement and integrating UAV-based high-throughput phenotyping systems in crop genetic improvement to address continental food security, especially as climate change accelerates.
 • Item
  A spatially explicit approach for analysing the landscape pattern of urban vegetation using remotely sensed data and its impacts on urban surface temperature.
  (2020) Kowe, Pedzisai.; Mutanga, Onisimo.
  The landscape pattern of urban green spaces and vegetation plays a significant role in supplying essential benefits and ecological services including sequestering and storing carbon, purification of air and water, regulating climate and providing recreational opportunities. However, due to the negative impacts of land cover change and rapid rates of urbanization, vegetation in an urban landscape typically becomes isolated and highly heterogeneous in space and time, relative to non-urban landscapes or natural areas. This research aimed to develop a spatially explicit approach based on remotely sensed data to quantify and monitor vegetation fragmentation and landscape structure of urban vegetation over time and its related impacts on the urban thermal environment using Harare metropolitan city in Zimbabwe as a case study. Specifically, multi-temporal Sentinel 2, Landsat 8 and Aster data were used in achieving the above objectives. Results based on the forest fragmentation model showed that the patch vegetation conditions, which represents the highest and severe vegetation fragmentation level, were dominant across the landscape, followed by edge, transition and perforated, whilst the core vegetation covered a small portion of the city. The decrease of large, connected and contiguous vegetation to a more scattered and fragmented vegetated patches was common across the city but more dominant in the heavily built-up areas of western, eastern and the southern parts of the city, indicating the significant impact of urban development. The small, isolated and scattered vegetation patches were associated with low positive and negative spatial autocorrelation of Local Indicators of Spatial Association (LISA) indices. On the other hand, the more homogeneous (clustered) vegetation was associated with high positive spatial autocorrelation in the northern part of Harare metropolitan city. Furthermore, the study showed that clustered, highly connected vegetation produces stronger cooling effects than dispersed, isolated and smaller patches of vegetation. Overall, spatial explicit approach and tools including the forest fragmentation model and LISA indices could play a significant role in landscape ecology with significant implications for conservation and restoration efforts based on the delineation of spatially explicit clusters of high or low vegetation cover, core or patch or edge vegetation conditions.
 • Item
  Cities as hotspots for invasions: the case of the eThekwini Municipality.
  (2019) Padayachee, Ashlyn Levadia.; Proches, Serban Mihai.
  Increased anthropogenic activities (trade and travel) have caused an increase in the introduction of biological organisms outside of their native range. Biological invasions result in serious negative ecological, economic and social impacts in their invaded range and are responsible for a decline in native biodiversity. These negative impacts become more prominent in highly transformed environments, such as those found in cities which are often the first points of introduction for alien species. Durban (eThekwini) is situated on the east coast of South Africa and is one of the largest port cities on the African continent, making it an important economic centre for the country. It is the third most populated city in South Africa and is a major contributor towards tourism. Additionally, Durban is located in the Maputaland-Pondoland Albany, one of thirty-four global hotspots of biodiversity. This study focuses on the patterns, processes and drivers of biological invasions in Durban. I investigated three important aspects of alien species responses in urban environments: 1) precaution through the prevention of alien species introduction; 2) prioritisation through using a combination of early warning systems and techniques to identify potentially high-risk alien species; and 3) preparedness and response for a potential incursion event of Solenopsis invicta in Durban. I investigated the importance of preventing alien species introductions by identifying the pathways which facilitate the highest number of introductions for prioritisation for prevention efforts. Furthermore, I identified vectors responsible for secondary spread of alien species in cities. The majority of alien species were either released into nature or escaped from captivity and spread within cities through unaided dispersal. It is difficult to control the natural spread of species, therefore preventing alien species introductions is paramount. However, preventing the introduction of all alien species to a new area is difficult to achieve. Therefore, prioritising alien species for prevention efforts is an essential component of responding to biological invasions which will allow decision makers to more carefully allocate limited resources and time to species with the potential to result in severely negative impacts. Incorporating a holistic prioritisation approach based not only on alien species with a high-risk of invading new areas, but also the pathways which facilitate their introduction and the areas which are most at risk of being invaded is beneficial for decision makers in targeting priority species for prevention efforts. I developed a methodology, integrating these three aspects (species, pathways and sites), to select priority species to target for prevention efforts and identified areas most at risk of being invaded by these species using climatic suitability modelling to select priority targets for prevention efforts. Additionally, I used climatic models and pathway information to identify potential points of first introduction and sites of first naturalisation to target for active and passive surveillance endeavours. Solenopsis invicta Buren (the red imported fire ant) was identified as a potentially high-risk species posing serious ecological and socio-economic threats for Durban. I then explored opportunities for strategic response planning for Solenopsis invicta for Durban, South Africa. In doing so, I identified key priorities to help decision makers initiate strategic response planning for a potential incursion of this species to Durban. The research presented in this study outlines approaches that can assist with the prevention, prioritisation, and preparedness in responding to alien species in urban environments.
 • Item
  The application of geographic information systems (GIS) to armed violent conflicts resolution in the Great Lakes region (GLR) of Central and East Africa.
  (2020) Rwandarugali, Stanislas.; Njoya, Ngetar Silas.
  Armed violent conflict is a persistent global problem, and its severity is more prominent in developing countries, including Africa. In the past decades and more recently, the GLR in east Africa has experienced various armed violent conflicts, notably the 1994 Rwandan genocide, a protracted civil war in Uganda, the Burundi ethnic conflicts, sporadic persistent cross-border ethnic conflicts in Tanzania and an unending guerrilla and civil war in the Democratic Republic of Congo (DRC). Many efforts have been made through conventional approaches, notably negotiations, peace talks, peacekeeping operations (PKO), and peace stabilization, to address these conflicts but sustainable peace remains a challenge and elusive. Most of these conventional approaches emphasize on economic and political aspects and tend to ignore the spatial component in peace talks and decisions making. GIS has been recognized as an invaluable tool in the resolution of armed violent conflicts in other parts of the world. GIS has the capability of integrating, synthesizing, and modelling spatial data, which can assist in policy and decision-making. However, GIS by itself cannot resolve any conflict, but it is a decision support system that can assist different stakeholders in sustainable peace negotiations. This study aims to explore the application of GIS to armed violent conflicts resolution in the GLR. It is built upon an array of qualitative and quantitative approaches aimed at identifying the origin and evolution of armed violent conflicts; patterns and dynamics of present conflict zones and areas that are currently not experiencing conflicts but may be prone to future armed violent conflicts in GLR in east Africa. In an attempt to trace the origin and evolution of persistent armed violent conflicts in the GLR, and the application of GIS in conflict resolution and peacebuilding, an extensive literature review was conducted. To detect past arm conflict clusters, hotspots, and areas at risk to future outbreaks of armed violent conflicts, GIS spatial analytical techniques were employed, including geocoding, autocorrelation analysis (Moran's I), Hotspot (Getis-Ord Gi*) analysis, and predictive modelling. While geocoding, cluster, and hot spot analyses were performed in ArcMap GIS software to assess the spatial distribution and patterns of armed violent conflicts in the GLR from 1998 – 2017, Microsoft Excel was used to develop a predictive Conflict Risk Model (CRM) for the probability of armed conflicts occurring from 2018 -2038. Thereafter, a conflict risk equation was developed from the CRM to predict areas at risk of future armed conflict outbreak. In response to the absence of a combined spatial data hub in the GLR, a new regional file geodatabase was created in ArcMap, ArcCatalog 10.4 using data from various referenced, survey and institutional sources. As part of a comprehensive plan to bring sustainable peace in the GLR, this study has identified the Hima –Tutsi empire ideology and the presence of mineral resources in the region as significant factors explaining the origin and evolution of persistent armed violence in the GLR. The study also highlights the application of GIS to identify and assess the spatial distribution, clusters, hot and risk spots of armed conflicts in the GLR and as a decision support tool for armed conflict resolution. From 1998-2017, armed violent conflicts were prevalent in the whole country of Burundi, eastern DRC and northern Uganda. During the same period, there was a significant clustering of armed violent conflict in the GLR at 99% confidence (p < 0.01), however eastern DRC emerged as the area with the highest armed conflicts hot spots at 99% confidence. In general, the predictive CRM analysis revealed a 66% probability of armed conflict occurring in the GLR between 2018 and 2038, with DRC predicted to be the most at risk (81%) and Tanzania the least at risk (50%). Together with the newly created regional file geodatabase, these results provide a framework for armed conflict resolution and roadmap for the possibility of sustainable peacebuilding in the GLR. Areas of future research in the GLR include the development of a geodatabase at country level, the socio-economic and environmental impact of armed conflicts in the GLR, and the development of a robust conflict risk model in the GLR and Africa as a continent. Such a robust conflict risk model including local, regional, and international stakeholders, should assist in proactively, rather than reactively identifying and managing armed violent conflicts in region.
 • Item
  Waste sector small and medium-sized enterprises and their role in the extended producer responsibility; a case study of environmental responsibility in SMEs in eThekwini, KwaZulu-Natal (South Africa).
  (2014) Haines, Carla Jane.; Hill, Trevor Raymond.; Whyte, Christopher.
  Both the waste sector and corporate enterprises, under the banner of corporate social and environmental responsibility (CSER), have a role to play in sustainable development, particularly in the South African context where legislation supports the waste hierarchy in its approach to waste management, and the promotion of employment and small and mediumsized enterprises (SMEs). SMEs, due to their vast number and the significance of their aggregate contribution to the global economy, have been identified as key contributors to sustainable development. Global supply chains rely heavily on SME suppliers and service providers, yet the combined environmental impact of SMEs remains un-quantified and their engagement in CSER is underexplored. This research explores the role that SMEs play in extended producer and environmental responsibility from a waste management perspective in the eThekwini Municipal area, describes the barriers that SMEs face when implementing environmental measures and provides a critical assessment of environmental responsibility in waste management supply chains. Case studies, where interviews and documentations were used as data collection methods, on waste management supply chains are provided. It is evident that there is a culture of outsourcing of the waste management function in the eThekwini municipal area and SMEs are an important component of the waste management value chain. However, environmental responsibility amongst the SMEs is poor as the SMEs response to supply chain or legislative pressure is weak. The bureaucracy of legal requirements of the waste sector, an ill-informed public and business sector regarding environmental issues, and the highly competitive nature of the waste sector are common obstacles experienced. In the face of difficulties such as limited resources, some SMEs are responding to legislative pressure and adopting the ISO 14001 certification. Many SMEs are responding to supply chain pressure in terms of the Broad Based Black Economic Empowerment Act and participating in social responsibility activities. Findings from this research support the government’s vision of the creation of employment, the promotion of small business within the waste sector and the role that SMEs play in sustainable development in South Africa however; there is a need for strategies to address the environmental problems of small business.
 • Item
  Enhancing integrated coastal management decision making in KwaZulu-Natal, South Africa through knowledge transfer and information sharing.
  (2019) Goble, Bronwyn Jane.; Hill, Trevor Raymond.; Phillips, M. R.
  Coastal environments are complex systems being sought-after for a myriad of environmental, socioeconomic and cultural activities, supporting an estimated 44% of the world’s population. The demand for coastal space and resources has created extreme pressure in coastal areas, leading to reduced coastal functionality and amplified risk of natural hazards. These stresses and changes require proactive management, in particular through policies and legislation that ensure protection and longterm sustainability, thus the emergence of Integrated Coastal Management (ICM) as a ‘holistic’ approach. South Africa, being a country of high marine and coastal biodiversity, recognised the need for better coastal management in the 1970s; however, it was only in 2009 that an Integrated Coastal Management Act (ICM Act) was promulgated. The Act attempts to tackle the interlinked problems of coastal development and conservation; however to date implementation has been frustratingly slow, with capacity constraints and knowledge gaps being the primary limitations. If ICM is to be effective, coastal managers require a broad range of scientific and social information, modelled data and environmental indicators, meaning that the scope and complexity of coastal management is strongly dependent upon capacity. However, in South Africa, these functions do not rest with such experts, but are assigned to various government departments at the local municipality level. Thus ICM initiatives, that integrate natural and social sciences and empower managers with best available knowledge, are required. This research focused on the KwaZulu-Natal (KZN) Province, one of four coastal provinces in South Africa grappling with ICM implementation. Consequently, the KZN provincial government committed financial resources to improving knowledge transfer, information sharing and capacity building. KZN-specific barriers to ICM implementation were identified through a series of interviews and surveys, from which requirements for an information support tool were determined. The tool, devised from a coastal management perspective, enables continued knowledge acquisition and retention, thereby acting as an ‘institutional knowledge bank’. Development followed a participatory approach that ensured the needs of target users were met, however while such tools can improve understanding and lead to improved decision-making, their effectiveness depends on continued use by managers. Additionally, this research shows the value-add of such a tool in conjunction with traditional capacity building sessions and how these complementary approaches assisted ICM implementation. Lessons learned from KZN can be up-scaled to inform Government on the value of the information support tool by incorporating national data and information sharing for ICM capacity building.
 • Item
  Climatic, environmental and socio-economic factors for malaria transmission modelling in KwaZulu-Natal, South Africa.
  (2018) Ebhuoma, Osadolor Obiahon.; Gebreslasie, Michael Teweldemedhin.
  Sub-Saharan Africa (SSA) largely bears the burden of the global malaria disease, with the transmission and intensity influenced by the interaction of a variety of climatic, environmental, socio-economic, and human factors. Other factors include parasitic and vectoral factors. In South Africa (SA) in general and KwaZulu-Natal (KZN) in particular, the change of the malaria control intervention policy in 2000, may be responsible for the significant progress over the past two decades in reducing malaria case report to near zero. Currently, malaria incidence in KZN is less than 1 case per 1000 persons at risk placing the province in the malaria elimination stage. To meeting the elimination target, it is necessary to study the dynamics of malaria transmission in KZN employing various analytical/statistical models. Thus, the aim of this study was to explore the factors that influence malaria transmission by employing different analytical models and approaches in a setting with low malaria endemicity and transmission. This involves a sound appraisal of the existing literature on the contribution of remote sensing technology in understanding malaria transmission, evaluation of existing malaria control intervention; delineation of empirical map of malaria risk; provide information on the climatic, environmental and socio-economic factors that influences malaria risk and transmission; and formulation of a relevant malaria forecast and surveillance models. The investigator started with a systemic review of studies in chapter two. The studies were aimed at identifying significant remotely-sensed climatic and environmental determinants of malaria transmission for modelling malaria transmission and risk in SSA via a variety of statistical approaches. Normalised difference vegetation index (NDVI) was identified as the most significant remotely-sensed climatic/environmental determinants of malaria transmission in SSA. Majority of the studies employed the generalised linear modelling approach compared to the Bayesian modelling approach. In the third chapter, malaria cases from the endemic areas of KZN with remotely-sensed climatic and environmental data were used to model the climatic and environmental determinants of malaria transmission and develop a malaria risk map in KZN. The spatiotemporal zero inflated Poisson model formulated indicates that at 95% Bayesian credible interval (BCI) NDVI (0.91; 95% BCI = 0.71, -1.12), precipitation (0.11; 95% BCI = 0.08, 0.14), elevation (0.05; 95% BCI = 0.032, 0.07) and night temperature (0.04; 95% BCI = 0.03, 0.04) are significantly related to malaria transmission in KZN, SA. The area with the highest risk of malaria morbidity in KZN was identified as the north-eastern part of the province. The fourth chapter was to establish the socio-economic status (SES) that influence malaria transmission in the endemic areas of KZN, by employing a Bayesian inference approach. The obtained posterior samples revealed that, significant association existed between malaria disease and low SES such as illiteracy, unemployment, no toilet facilities and no electricity at 95% BCI Lack of toilet facilities (odds ration (OR) =12.54; 95% BCI = 0.63, 24.38) exhibited the strongest association with malaria and highest risk of malaria disease. This was followed by no education (OR =11.83; 95% BCI = 0.54, 24.27) and lack of electricity supply (OR =10.56; 95% BCI = 0.43, 23.92) respectively. In the fifth chapter, the seasonal autoregressive integrated moving average (SARIMA) intervention time series analysis (ITSA) was employed to model the effect of the malaria control intervention, dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) on confirmed monthly malaria cases. The result is an abrupt and permanent decline of monthly malaria cases (w0= −1174.781, p-value = 0.003) following the implementation of the intervention policy. Finally, the sixth chapter employed a SARIMA modelling approach to predict malaria cases in the endemic areas of KZN. Three plausible models were identified, and based on the goodness of fit statistics and parameter estimation, the SARIMA (0,1,1) (0,1,1)12 model was identified as the best fit model. The SARIMA (0,1,1)(0,1,1)12 model was used to forecast malaria cases during 2014, and it was observed to fit closely with the reported malaria cases during January to December 2014. The models generated in this study demonstrated the need for the KZN malaria program, relevant policy makers and stakeholders to further strengthen the KZN malaria elimination efforts. The required malaria elimination fortification are not limited to the implementation of additional sustainable developmental approach that combines both improved malaria intervention resources and socio-economic conditions, strengthening of existing community health workers, and strengthening of the already existing cross-border collaborations. However, more studies in the area of statistical modelling as well as practical applications of the generated models are encouraged. These can be accomplished by exploring new avenues via cross-sectional survey to understand the impact of community and social related structures in malaria burden; strengthening of existing community health workers; knowledge, attitude and practices in malaria control and intervention; and the likely effects of temporal/seasonal and spatial variations of malaria incidence in neighbouring endemic countries should be explored.
 • Item
  Exploring the relationship between spectral reflectance and tree species diversity in the savannah woodlands.
  (2018) Madonsela, Sabelo.; Mutanga, Onisimo.; Ramoelo, Abel.; Cho, Moses Azong.
  Abstract available in PDF file.
 • Item
  Discrimination and biomass estimation of co-existing C3 and C4 grass functional types over time : a view from space.
  (2018) Shoko, Cletah.; Mutanga, Onisimo.
  The co-existence of C3 and C4 grass species significantly influence their spatio-temporal variations of biochemical cycling, productivity (i.e. biomass) and role in provision of ecosystem goods and services. Consequently, the discrimination of the two species is critical in understanding their spatial distribution and productivity. Such discrimination is particularly valuable for accounting for their socio-economic and environmental contributions, as well as decisions related to climate change mitigation. Due to the growing popularity of remotely sensed approaches, this study sought to discriminate the two grass species and determine their AGB using new generation sensors. Specifically, the potential of Landsat 8, Sentinel 2 and Worldview 2, with improved sensing characteristics were tested in achieving the above objectives. Generally, the results demonstrate the suitability of the adopted sensors in the discrimination and determination of C3 and C4 AGB using Discriminant Analysis and Sparse Partial Least Squares Regression models. Using multi-date Sentinel 2 data, the study established that winter period (May) was the most suitable for discriminating the two grass species. On the other hand, the winter fall (August) was found to be the least optimal period for the two grass species discrimination. The study also established that the amount of AGB for C3 and C4 were higher in winter and summer, respectively; a variability attributed to elevation and rainfall. The study concludes that Sentinel 2 dataset, although had weaker performance than Worldview 2; it offers a valuable opportunity in understanding the C3 and C4 spatial distribution within a landscape; hence useful in understanding both temporal and multi-temporal distribution of the two grass species. Successful seasonal characterization of C3 and C4 AGB allows for inferences on their contribution to forage availability and fire regimes; therefore, this contributes to the development of well-informed conservation strategies, which can lead to sustainable utilization of rangelands, especially in relation to the changing climate.
 • Item
  The ecology of ungulates in the Waterberg Plateau National Park, Namibia.
  (2019) Kasiringua, Evert A.; Proches, Serban Mihai.; Kopij, Gregory.
  Although ungulate species form an important component of Namibia’s economy through tourism, their population sizes vary substantially in relation to irregular rainfall, poaching, predation and competition, amongst other reasons. Understanding the ecology of ungulates is the key to adaptive ecosystem management and wildlife conservation in semi-arid savanna ecosystems. The study was conducted at Waterberg National Park, to determine habitat preferences, seasonal variation in population structure, daily drinking activities of twelve ungulate species and population dynamics of ungulates over a period of 33 years (1980-2013). The data used included road counts in all four vegetation types in the park (Terminalia sericea- Melhania acuminata vegetation, Terminalia sericea-Thesium megalocarpum, Terminalia sericea-Blepharis integrifolia, and the rock-inhabiting Peltophorum africanum community), waterhole counts, and pre-existing aerial counts. The probability of occurrence of large and medium ungulates was influenced by distance from the waterholes and from the roads. The population structure of seven herbivores varied in intricate ways between species and seasons. Smaller herds of ungulates were recorded most during the dry season as compared to larger herds observed during the wet season. Overall, the most frequent drinking times were between 15:00-22:00 with 18:00-19:00 being the conspicuous peak of the drinking activity, with 15% of animals in attendance. Four groups of ungulates were identified as per their drinking activity patterns: 1) day drinkers (warthog, giraffe, roan, and sable), 2) day/night drinkers (dik-dik, steenbok and common duiker), 3) evening/night drinkers (white rhino, black rhino and buffalo) and 4) night/morning drinkers (eland, gemsbok and kudu). The buffalo and eland population densities comprised together more than half of all ungulates recorded. Roan and sable antelope, kudu and warthog were also fairly common (with 5-12% of all ungulates recorded). White rhino, black rhino, giraffe, and gemsbok were classified as uncommon (together 11.9%), whilst the remaining seven species were rare (together 1.9%). Population size in eland showed a weak positive relationship with the annual average rainfall between the years 1981 - 2013, whereas population sizes in kudu, sable, gemsbok and roan showed a weak negative relationship with the amount of rain. No relationship was detected in giraffe, buffalo and hartebeest populations. The efficient management of wildlife resources that are economically and socially important necessitates regular surveys to monitor population trends in order to develop applicable management options. Thus, monitoring methods which are practical and efficient and provide accurate data are required for sound wildlife management. The results generated from this study provide novel contributions to strengthening management and conservation efforts of ungulates in Waterberg National Park and other wildlife parks in Namibia. More studies in the area of diet analysis of grazers and browsers as well as their preferences for particular plant species, with emphasis on inter- and intra- species competition is recommended.
 • Item
  Restoration of a degraded subtropical forest for climate change mitigation and adaptation in the city of Durban, South Africa.
  (2017) Mugwedi, Lutendo Faith.; Rouget, Mathieu.; Egoh, Benis Nchine.; Slotow, Robert Hugh.; Naidoo, Sershen.
  With unprecedented changes in climate and land-use patterns, a decrease in global biodiversity and ecosystem services has been occurring at an alarming rate. This has resulted in a widespread damage to the life-support systems upon which every living organism depends on. Reforestation of degraded forest ecosystems is now globally recognized as one of the best natural capital investment options, owing its contribution to biodiversity conservation, climate change mitigation and adaptation, and ecosystem services provision. The aim of this study was (1) to unravel confusions caused by the inconsistent use of terminologies describing different reforestation initiatives; (2) to investigate motivations behind recent reforestation initiatives; (3) to demonstrate the use of a restoration decision-making tool, Robust offsetting (RobOff); (4) to investigate the influence of climatic and edaphic factors on reforestation initiative, (5) to assess reforestation initiative success, and (6) to assess the impact of drought on reforestation initiative. A comprehensive review was conducted to unravel the confusion caused by the inconsistent use terminologies describing different reforestation initiatives, and to gain insight into motivations behind reforestation initiatives in recent literature (2000 to 2016). The results showed that there are 10 most common terminologies used to describe different reforestation initiatives. These terminologies were categorized into five groups based on their motivations, namely, (1) Creation or Fabrication, Reallocation and Replacement, (2) Ecological engineering, (3) Ecological restoration, (4) Reclamation, Reconstruction, Remediation, Renewal or Redemption, and (5) Rehabilitation. The recent reforestation initiatives were motivated by the need to reinstate resilient and more functional forest ecosystems (through planting of a higher diversity of native tree species). This is because species diverse forests are more resilient and functional with significant contributions to biodiversity conservation (fauna and flora), climate change mitigation (carbon storage) and adaptation (e.g., flood control) and ecosystem services that sustain society (e.g., food) and economy (e.g., employment opportunities). Using the Buffelsdraai Landfill Site Community Reforestation Project (BLSCRP) as a case study, RobOff, was employed to plan a complex large-scale reforestation. The complexity was caused by a mosaic of habitats (‗extant forest‘ and ‗former sugarcane fields‘) with varying levels of degradation, diverse reforestation actions (natural regeneration, current action, carbon action and biodiversity action), a limited budget and multiple goals (biodiversity, carbon stock and employment). RobOff results showed that investing in the restoration of ‗former sugarcane fields‘ through biodiversity action is preferable, because it achieved the highest biodiversity, carbon stock and employment opportunities. Field trials were conducted at the Buffelsdraai Landfill Site to assess the influence of microtopographic positions, and soil physical and chemical properties on the growth performance of the four most dominant planted native tree species (Bridelia micrantha, Erythrina lysistemon, Millettia grandis and Vachellia natalitia). Root-collar diameter, stem height and canopy width growth rates were assessed across the chronosequence of three habitats under restoration (0-, 3-, and 5-year-old), in the upland (dry) and lowland (wet) areas of each habitat. Erythrina lysistemon and V. natalitia were found to be good fast growing tree species suitable for restoration in both the upland and lowland areas, while B. micrantha was suitable for lowland area. Reforestation success of the BLSCRP was assessed using measures of plant richness, diversity, vegetation structure, invasive alien plants (IAPs) and ecological processes, contrasted across a chronosequence of habitats under restoration (0-year-old, 3-year-old and 5-year-old) and compared with a reference forest habitat (natural forest). The BLSCRP was largely successful, but low tree density and an increase in IAP cover with an increase in restoration age were identified as threats to the BLSCRP success. The 2015 El Niño event induced serendipitous drought occurrence in South Africa led to the assessment of its effect on planted tree sapling mortality and on the growth performance of the four most dominant planted tree species in the 0-year-old habitat. Drought effected mortality was highest in the lowland area (34.1%) and lower in the upland area (18.9%). Mortality rate of the nine most abundant species ranged from 10% to 52.5%. Erythrina lysistemon and V. natalitia had good growth rates in both the upland and lowland areas, and B. micrantha in the lowland area. The BLSCRP is highly likely to achieve its climate change mitigation and adaptation, biodiversity and ecosystem services restoration and employment creation in the city of Durban, provided the identified threats are addressed as soon as possible. The overall findings from this study showed that future large-scale reforestation initiatives around the globe should be designed to achieve biodiversity conservation, climate change mitigation and adaptation, and ecosystem services supply.
 • Item
  Climate change responses in urban low-income groups, Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, South Africa.
  (2017) Hlahla, Sithabile.; Hill, Trevor Raymond.
  South Africa is urbanising at an unsustainable rate such that the levels of urban poverty and inequality are rising, taking the country further from its attainment of the sustainable development goals, mainly, the elimination of poverty alleviation (Goal 1) and the reduction of inequalities (Goal 5). Climate change, which was voted the second greatest threat to national security in 2017, is exacerbating the situation, making it difficult for governments to juggle the demands of the increasing population with responses to climate-related impacts. Hence, urban low-income groups, due to the pre-existing high levels of poverty and inequality, lack the resources to respond to the current and future impacts of climate variability and change. They are disproportionally vulnerable and these impacts are not gender-neutral as gender inequalities and women’s socio-economic vulnerability contribute to their susceptibility to climate-induced impacts. Attempts are being made by the global community to address this ‘wicked problem’ via mitigation and adaptation measures, however, given the complexities and multi-scalar nature of the issues, the governance system is met with challenges. Central to addressing climate change are local governments who are at the forefront of vulnerability and are better positioned to design and implement climate change response strategies that minimise the impacts on local livelihoods and vulnerable communities. In light of this, the research investigates how low-income groups in the urban areas of Pietermaritzburg, South Africa, and their local governments, are responding to the current and future impacts of changing climatic conditions. Pietermaritzburg is an inland city and the second largest urban centre in the province of KwaZulu-Natal, a province that has a high vulnerability to climate-related risks and a low adaptive capacity. In addition, the city is confronted with growing rates of urban poverty, unemployment and unequal development. Using a case study approach, a questionnaire survey was conducted within four socio-economically marginalised urban communities. The respondents identified eight climate stressors that negatively impact their lifestyles and livelihoods, however, they lacked the knowledge as to the causes of climate change and how to cope. As a consequence, less than half of the respondents had adopted coping strategies, many of which were stop-gap reactive-type measures that provide limited capacity to build resilience and response capacity. In-depth interviews were conducted with local governments responsible for the case study communities, to assess their responses to climate variability and change. The municipalities have adopted measures to institutionalise climate responses, however, they are relatively new and implementation is slow, complex and fraught with limitations and competing socio-economic demands. In view of these findings, it is argued that with South Africa’s rapid rate of urbanisation and the projected climate changes, there is an urgent need to create enabling conditions for the adoption of engendered, cost-effective, long-term and sustainable coping strategies that are responsive to the needs of vulnerable groups. Furthermore, local governments must transform their governance structures and enlarge their knowledge base by engaging non-state actors, including the citizens, non-governmental organisations, community-based organisations, faith-based organisations, research institutions, and the private sector in the policy-making and implementation process. A transdisciplinary approach and a hybrid and inclusive governance are necessary to holistically address the combined impacts of climate change and rapid urbanisation. Moreover, the local government must increase investment in urban pro-poor climate change projects, which have, to some effect, been successful, and educate the communities on climate-related risks so as to increase their knowledge and response capabilities.
 • Item
  Linking thermal variability and change to urban growth in Harare Metropolitan City using remotely sensed data.
  (2017) Mushore, Terence Darlington.; Mutanga, Onisimo.; Odindi, John Odhiambo.
  Urban growth, which involves Land Use and Land Cover Changes (LULCC), alters land surface thermal properties. Within the framework of rapid urban growth and global warming, land surface temperature (LST) and its elevation have potential significant socio-economic and environmental implications. Hence the main objectives of this study were to (i) map urban growth, (ii) link urban growth with indoor and outdoor thermal conditions and (iii) estimate implications of thermal trends on household energy consumption as well as predict future urban growth and temperature patterns in Harare Metropolitan, Zimbabwe. To achieve these objectives, broadband multi-spectral Landsat 5, 7 and 8, in-situ LULC observations, air temperature (Ta) and humidity data were integrated. LULC maps were obtained from multi-spectral remote sensing data and derived indices using the Support Vector Machine Algorithm, while LST were derived by applying single channel and split window algorithms. To improve remote sensing based urban growth mapping, a method of combining multi-spectral reflective data with thermal data and vegetation indices was tested. Vegetation indices were also combined with socio-demographic data to map the spatial distribution of heat vulnerability in Harare. Changes in outdoor human thermal discomfort in response to seasonal LULCC were evaluated, using the Discomfort Index (DI) derived parsimoniously from LST retrieved from Landsat 8 data. Responses of LST to long term urban growth were analysed for the period from 1984 to 2015. The implications of urban growth induced temperature changes on household air-conditioning energy demand were analysed using Landsat derived land surface temperature based Degree Days. Finally, the Cellular Automata Markov Chain (CAMC) analysis was used to predict future landscape transformation at 10-year time steps from 2015 to 2045. Results showed high overall accuracy of 89.33% and kappa index above 0.86 obtained, using Landsat 8 bands and indices. Similar results were observed when indices were used as stand-alone dataset (above 80%). Landsat 8 derived bio-physical surface properties and socio-demographic factors, showed that heat vulnerability was high in over 40% in densely built-up areas with low-income when compared to “leafy” suburbs. A strong spatial correlation (α = 0.61) between heat vulnerability and surface temperatures in the hot season was obtained, implying that LST is a good indicator of heat vulnerability in the area. LST based discomfort assessment approach retrieved DI with high accuracy as indicated by mean percentage error of less than 20% for each sub-season. Outdoor thermal discomfort was high in hot dry season (mean DI of 31oC), while the post rainy season was the most comfortable (mean DI of 19.9oC). During the hot season, thermal discomfort was very low in low density residential areas, which are characterised by forests and well maintained parks (DI ≤27oC). Long term changes results showed that high density residential areas increased by 92% between 1984 and 2016 at the expense of cooler green-spaces, which decreased by 75.5%, translating to a 1.98oC mean surface temperature increase. Due to surface alterations from urban growth between 1984 and 2015, LST increased by an average of 2.26oC and 4.10oC in the cool and hot season, respectively. This decreased potential indoor heating energy needed in the cool season by 1 degree day and increased indoor cooling energy during the hot season by 3 degree days. Spatial analysis showed that during the hot season, actual energy consumption was low in high temperature zones. This coincided with areas occupied by low income strata indicating that they do not afford as much energy and air conditioning facilities as expected. Besides quantifying and strongly relating with energy requirement, degree days provided a quantitative measure of heat vulnerability in Harare. Testing vegetation indices for predictive power showed that the Urban Index (UI) was comparatively the best predictor of future urban surface temperature (r = 0.98). The mean absolute percentage error of the UI derived temperature was 5.27% when tested against temperature derived from thermal band in October 2015. Using UI as predictor variable in CAMC analysis, we predicted that the low surface temperature class (18-28oC) will decrease in coverage, while the high temperature category (36-45oC) will increase in proportion covered from 42.5 to 58% of city, indicating further warming as the city continues to grow between 2015 and 2040. Overall, the findings of this study showed that LST, human thermal comfort and air-conditioning energy demand are strongly affected by seasonal and urban growth induced land cover changes. It can be observed that urban greenery and wetlands play a significant role of reducing LST and heat transfer between the surface and lower atmosphere and LST may continue unless effective mitigation strategies, such as effective vegetation cover spatial configuration are adopted. Limitations to the study included inadequate spatial and low temporal resolution of Landsat data, few in-situ observations of temperature and LULC classification which was area specific thus difficult for global comparison. Recommendations for future studies included data merging to improve spatial and temporal representation of remote sensing data, resource mobilization to increase urban weather station density and image classification into local climate zones which are of easy global interpretation and comparison.
 • Item
  Modelling spatial variability of coffee (Coffea Arabica L.) crop condition with multispectral remote sensing data.
  (2017) Chemura, Abel.; Mutanga, Onisimo.; Dube, Timothy.; Odindi, John Odhiambo.
  Abstract available in PDF file.