Repository logo
 

The impact of the coronavirus on electronic commerce among small and medium enterprises in Gauteng=Umthelela wobhubhane lwecorona ekuhwebeni ngobuchwepheshe mayelana namabhizinisi asafufusa eGauteng.

Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

During the Covid-19 pandemic, small and medium-sized enterprises (SMEs) have had to shift business operations to online, due to government restrictions. The urgency to change to a digital model caused many SMEs to be challenged by one or more of the four e-commerce resources to complete an e-commerce transaction, namely usage of reliable broadband, e-shop of products, digital payment, and logistics to the consumer. The literature revealed that SMEs lacked the infrastructure to support the digital transformation into a successful business model and had to close their businesses. This mixed-methods study addressed this gap by using constructs in the resource-based theory and dynamic capabilities theory. A conceptual model was developed which depicted the relationship between the e-commerce resources and e-commerce growth which was moderated by dynamic capabilities. Several hypotheses were postulated in the conceptual framework and data was collected from the SME owners in Gauteng Province, South Africa. The simple random sampling technique was used to survey 307 retail SMEs in Edenvale, Gauteng. The survey was distributed via email to the SMEs that were alluded in the study. Descriptive and inferential statistical analysis was used to analyse the data that was collected through the survey, using the Statistical Package for Social Sciences and tested using Structural Equation Modelling. Purposive sampling was used for the qualitative study and the semistructured interviews were conducted with 13 SME owners, to gain an in-depth understanding of the factors that impacted their e-commerce growth. Thematic analysis, via Microsoft excel, was used to analyse the transcripts by focusing on identifying and arranging the codes and patterns. The findings revealed that digital payments and logistics were significant predictors of e-commerce growth during the pandemic and dynamic skill capabilities moderated the relationship between digital payments and e-commerce growth. However, the usage of broadband and e-shop features were not significant in predicting the growth of e-commerce. It was ascertained through the interviews, that there is a favourable impact on the growth of e-commerce among SMEs that invested in unique resources and capabilities, since only those SMEs that had the resources and capabilities managed to survive during the pandemic. Iqoqa Ngesikhathi sobhubhane lweCovid-19, amabhizinisi amancane naphakathi nendawo azithola eseshintsha ukusebenza kwebhizinisi ngokulifaka kubuchwepheshe ngenxa yezivimbelo zikahulumeni. Isigubhukane sama-SME ukushintshela esifanekisweni sobuchwepheshe ukwenza uhwebo, kuphenduke inselelo enkulu. Ama-SME amaningi aphonselwa inselelo eyodwa noma ngaphezulu kwezinsiza ezine ze-e-commerce ukuze aqedele umsebenzi we-e-commerce, okuwukuthi ukusetshenziswa kwe-broadband, i-e-shop yemikhiqizo namasevisi, ukukhokha kwedijithali, kanye nokuphathwa kwempahla kumthengi. Imibhalo iveza ukuthi ama-SMEs antula ingqalasizinda ukusekela impumelelo yoguquko lobuchwepheshe. Ngakho-ke, lolu cwaningo luphenya izinselelo ezahaqa ama-SMEs ngesikhathi kusetshenziswa izizinda zobuchwepheshe bebhizinisi ngesikhathi sobhubhane lwe-Covid-19. Yize sekukhulunyiwe ngezinto ezithinta uhwebo ngobuchwepheshe, imibhalo ayikwazanga ukukulungisa okumayelana nokusetshenziswa kwenjulalwazi yohwebo ngobuchwepheshe ngesikhathi sobhubhane. Le ndlela exubile yocwaningo isingatha lesi sikhala ngokusebenzisa okwakhiwe ngokwenjulalwazi ngokwamasu kanye nenjulalwazi yamandla obukhono. Isifanekiso somqondo sathuthukiswa esibhula ubudlelwano phakathi kwamasu ohwebo ngobuchwepheshe kanye nokukhula kohwebo ngobuchwepheshe okwalungiswa ngokwamandla obukhono. Isigejana semicabango engafakazelwanga kwathathwa njenento ekhona ohlakeni lomqondo kanye nokuqoqwa kolwazi kubanikazi bamabhizinisi esifundazweni saseGauteng eNingizimu Afrikha. Okubizwa nge-random sampling kwasetshenziswa ukwaba imibuzo kusetshenziswa ama-email enanini elinga-307 lwama-SMEs e-Edenvale, Gauteng. Uhlaziyo oluqondiswayo ngezinombolo, ngesifanekiso sohlaka ngezinombolo kwasetshenziswa ukuhlaziya ulwazi olwaqoqwa ngokomklamo. Isampula eliqondiwe lasetshenziswa ngokwekhwalithethivu, neziphathimandla eziyi-13 zabuzwa ukuthola ingqikithi yezizathu ezinomthelela ekukhuleni kohwebo ngobuchwepheshe. Uhlaziyo ngokwegqikithi lwasetshenziswa ukuhlaziya okubhaliwe kanye nokugqolozela izifanekiso. Okutholiwe kuveza ukuthi ukukhokha ngobuchwepheshe kanye nezokuthutha kwabaluleka ngesikhathi sobhubhane kanye nobukhono obusabalele ukulungisa ubudlelwane phakathi kokukhokha ngobuchwepheshe kanye nokukhula kohwebo ngobuchwepheshe. Yize kunjalo ukusetshenziswa kwamakhonokhono kanye nezimpawu zobuchwepheshe besitolo akuzange kubaluleke okuqaguleni ukukhula kohwebo ngobuchwepheshe. Kwaqinisekisa ngokwezingxoxombuzo, ukuthi kunesimo esicindezela ukukhula kohwebo ngokubuchwepheshe phakathi kwama-SMEs kulabo abatshale ngamasu angandile kanye nobukhono, njengoba lawo ma-SMEs abenamacebo kanye nobukhono bakwazi ukuphila ngezikhathi ezinzima.

Description

Doctoral Degree. University of KwaZulu-Natal, Durban.

Keywords

Citation