Repository logo
 

A conceptual framework to address challenges facing female-owned agricultural cooperatives in Pietermaritzburg.

Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

The study investigated challenges encountered by small to medium-scale (primary to secondary level) female cooperatives in the agricultural sector in Pietermaritzburg. This research aimed to assess the challenges encountered by female entrepreneurs in the small to medium-scale agricultural sector in Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal to present a conceptual framework to address the challenges encountered by female owned agricultural cooperatives in Pietermaritzburg. A qualitative methodology generated an in-depth understanding of the phenomenon under study. The researcher’s target population in this study was female owned cooperative enterprises in the agricultural sector in Pietermaritzburg. The sample for the study was selected through the purposive sampling method. Only 20 female-owned cooperatives out of 306 in the agricultural sector in Pietermaritzburg participated in the study. Semi-structured in-depth interviews were used to collect data on the challenges facing female entrepreneurs in the agricultural sector in Pietermaritzburg. Ten primary-level female-owned cooperatives and ten secondary-level female-owned cooperatives were selected to participate. Thematic analysis was used to analyse the data. Study findings revealed that a lack of access to sufficient and productive land for expansion; a lack of skills; a demand for legal and regulatory frameworks; a lack of capital and markets and the issue of collateral availability; a lack of government support, a lack of infrastructure, a gap in understanding business culture; and poor value chain organisation affect female entrepreneurs in the small to medium-scale agricultural sector. These constraints presented a framework of barriers for female entrepreneurs in the small to medium-scale agricultural sector that must be addressed. This conceptual framework can be used towards the empowerment of women as a prerequisite for achieving inclusive growth or for promoting their services from primary to secondary cooperative level within the formal sector of the economy. Iqoqa Lolu cwaningo luhlole izingqinamba izinhlangano zabesifazane ezincane neziphakathi nendawo ngobukhulu emkhakheni wezolimo ePietermaritzburg ezibhekene nazo. Lolu cwaningo lwaluhlose ukuhlola ukuthi zingakanani izingqinamba ababhekene nazo emkhakheni wezolimo osomabhizinisi besifazane abanamapulazi amancane naphakathi nendawo ngobukhulu ePietermaritzburg KwaZulu-Natali, ukuze lwethule uhlaka olucatshangelwe oluzosiza ekubhekaneni nalezo zingqinamba ezihlangabezana nazo izinhlangano zezolimo zabesifazane ePietermaritzburg. Kwasetshenziswa indlela eyikhwalithethivu ukuze kuqondwe kabanzi le ndaba ecwaningwayo. Kulolu cwaningo, umcwaningi ubegxile kubabambiqhaza abangabesifazane emkhakheni wezolimo ePietermaritzburg. Isampula locwaningo bekungolwenhloso. Zingama-20 kuphela izinhlangano zobambiswano zabesifazane kwezingama-306 emkhakheni wezolimo ePietermaritzburg ezibambe iqhaza kulolu cwaningo. Kusetshenziswe izingxoxo ezijulile ezisakuhleleka ukuze kuqoqwe imininingo emayelana nezingqinamba ababhekene nazo osomabhizinisi besifazane emkhakheni wezolimo ePietermaritzburg. Kwakhethwa izinhlangano zobambiswano zabesifazane eziyishumi ezisesigabeni sokuqala kanye neziyishumi ezakhiwa yizinhlangano zabesifazane ezisesigabeni esesithe thuthu ukuba zibambe iqhaza. Kwasetshenziswa ukuhluza ngokwezindikimba ukuhlaziya imininingo. Okutholakale kulolu cwaningo kwembula ukuthi ukuntuleka komhlaba owanele nokhiqizayo ukuze kukhuliswe ibhizinisi; ukuntuleka kwamakhono; izidingo zezinhlaka zezomthetho nezokulawula; ukuntuleka kwezimali nezimakethe okuzodayiswa kuzo nenkinga yokungabi nezibambiso ezingasetshenziselwa ukuboleka; ukuntuleka komxhaso kahulumeni, ukuntuleka kwezingqalasizinda, ukungakuqondi kahle ukuphathwa kwebhizinisi; nendlela yokusebenza kwebhizinisi lezolimo engahleliwe kahle kuba nemiphumela engemihle kosomabhizinisi besifazane abanamabhizinisi amancane naphakathi nendawo ngobukhulu emkhakheni wezolimo. Lezi zithiyo zethula uhlaka lwezingqinamba okumele kubhekwane nazo zosomabhizinisi besifazane bamabhizinisi amancane kuya kwaphakathi nendawo ngobukhulu emkhakheni wezolimo. Lolu hlaka olutuswayo lungasetshenziselwa ukukwenza kube yimfuneko yokuqala ukufukula abesifazane, ukuze kube nokukhula okubandakanya wonke umuntu noma ukuqhakambisa imisebenzi yabo kusukela esigabeni samabhizinisi obambiswano aqalisayo kanye nalawo asethe thuthu ayizinhlangano ezibambisene emkhakheni wezamabhizinisi abhalisiwe.

Description

Doctoral Degree. University of KwaZulu-Natal, Durban.

Keywords

Citation