Repository logo
 

University students’ understandings, experiences and exposure to intimate partner violence in a University campus residence in KwaZulu-Natal Province.

dc.contributor.advisorAnderson, Bronwynne Mardia.
dc.contributor.authorDipnarain, Simla.
dc.date.accessioned2021-08-13T11:39:58Z
dc.date.available2021-08-13T11:39:58Z
dc.date.created2021
dc.date.issued2021
dc.descriptionMasters Degree. University of KwaZulu-Natal, Durban.en_US
dc.description.abstract(English) This qualitative study within an interpretive paradigm explored undergraduate and postgraduate university students’ understandings, experiences and exposure to Intimate Partner Violence (IPV) while living in a university campus residence in KwaZulu-Natal Province. Remote data collection methods such as telephone and Whatsapp voice calls were used to conduct individual, semi-structured interviews with open-ended questions in adherence to the research protocols of the COVID -19 pandemic. Gender Relational and Social Constructionism theories were used as analytical lenses to interpret the data. The themes that emerged from this study highlighted the key findings and found persistent patriarchal cultures, substance abuse, coercive sexual behaviours, transactional relationships, inadequately trained law enforcement officials and corrupt university student representatives to have contributed to the high levels of IPV in the university campus residence. Intergenerational violence, cultural and social norms hinging on unequal gender power relations also played a role in placing the well-being of heterosexual women and subordinate non-normative gender partners at risk. Although the high level of IPV against heterosexual females and students in non-normative gender relationships was of concern in this study, it would be worthy to note that there was an element of agency, albeit limited, in resisting this phenomenon. The first recommendation that emanated from the findings of this study was that the university should initiate educational awareness programmes to highlight the seriousness of IPV. The second recommendation was that university policy and practice should correlate for students who transgressed the rules and regulations of the institution.(isiZulu) Lolucwaningo olwenziwe ngendlela ejulile, lubheka ukuqonda kwabafundi, ulwazi abanalo (experience), nokuthinteka (exposure) kwabo wubudlelwano babantu obuphathelene nezothando bube bunodlame (Intimate Partner Violence (IPV)) kuwona wonke amazinga okufunda kwenye yamagatsha (campus) enyuvesi eKwaZulu-Natal. Ulwazi luqoqwe ngokushayelana ucingo, nokusebenzisa ubuchwepheshe obubizwa nge-WhatsApp. Lapha kwakwenziwa udliwanondlebe, kukhulunywa nomuntu ngamunye; imibuzo yayivulelekile, inikeza owayephendula ithuba lokunaba (open-ended). Lendlela yokuqoqa ulwazi yayihambisana nemigomo ebekiwe yokuvikeleka ukuthelelana ngegciwane icorona, le esisabalale umhlaba wonke. Kwasetshenziswa ubuchule obuchaza kabanzi ngobudlelwano obususelwa ebulilini (Gender-based theories) ukuhlaziya kahle nokuqonda ulwazi. Lububuchule baziwa nge Gender Relational and Social Constructionism theories. Izingqikithi (themes) ezavela zaqhakambisa okwatholakala, kona okwaveza ukuqhubeka nenkolelo yokuthi izinto kufanele zenziwe ngendlela evuna abesilisa, (patriarchal cultures), nokusetshenziswa kwezidakamizwa, ukusetshenziswa kodlame uma kukhulunya ngezinto ezithinta ucansi, ubudlelwano obuthinta ubulili obubodwa, nobuthinta ubudlelwano nobulili ngendlela engajwayelekile, okukhohlakala kwabaholi babafundi, konke lokhu kwaholela ezingeni eliphezulu le IPV. Ucwaningo luphinde lwaveza ukuthi lelizinga laphinde lanyuswa ukungaqeqesheki ngokwanele kwabasebenzi abaphethe ezokuphepha nemthetho kuleligatsha. Kuphinde kwavela ukuthi imikhuba yasemphakathini, nesuselwa emasikweni, nesimo esenziwa ukungalingani ngokobulili okuholela ekungalinganini kwamandla, nodlame olususelwa ekungalinganini okususelwa eminyakeni abantu abanayo, konke lokhu kube nomthelela kuloludlame olubizwa nge IPV kuleligatsha lapho ezempilo, ukuphepha kwabafundi besifazane, nalabo ubulili babo abusibona obejwayelekile, kujwayelekile ukuthi babe yizisulu zaloludlame. Izinga eliphezulu lalodlame olubhekiswe kwabesifazane abaziphathisa okwamadoda, kanye nabafundi abasobudlelwaneni nalabo bobulili obufana nobabo, kwaba izinto ezakhathaza lowo owayecwaninga. Kufanele futhi kwaziwe ukuthi kwakukhona labo ababelwisana naloludlame, noma imzamo yabo ingabanga nemiphumela engako. Isiphakamiso sokuqala esivela kulolucwaningo ukuthi inyuvesi kufanele ibe nezinhlelo zokufundisa ngobungozi baloludlame, Isiphakamiso sesibile ukuthi umugomo wenyuvesi, nokwenza kufanele kusebenzisane ukuze kunqandwe lababafundi abaphula imithetho yesikhungo.en_US
dc.identifier.urihttps://researchspace.ukzn.ac.za/handle/10413/19736
dc.language.isoenen_US
dc.subject.otherGender based violence.en_US
dc.subject.otherIntimate partner violence.en_US
dc.subject.otherSexual violence.en_US
dc.subject.otherViolence against women.en_US
dc.subject.otherUniversity students.en_US
dc.subject.otherUniversity residences.en_US
dc.titleUniversity students’ understandings, experiences and exposure to intimate partner violence in a University campus residence in KwaZulu-Natal Province.en_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Dipnarain_Simla_2021.pdf
Size:
2.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.64 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: