Repository logo
 

'n Analise van die representasie van geslagtelikheid in Roelf van Rensburg se Gooi hom in die sloot (1971) en Barrie Hough se Skilpoppe (1998) : opvoedkundige implikasies.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

In this dissertation it is indicated that gender is a social construct, while sex is biologically determined. The concept of gender refers to that which is understood within a certain society to define masculinity and femininity, the power struggle between the two sexes, as well as the social limitations which are placed on people's behaviour as a result of gender. Children's and young adult's literature exert a great influence on the youth's idea of gender roles. The social and cultural history of South African society is used in this study to explore stereotypical gender roles in Afrikaans youth literature. The role of a patriarchal society, homosexuality, and changing perceptions of gender roles are investigated. It is indicated that in both English and Afrikaans children's and young adult's literature the portrayal of gender roles is often unrealistic, stereotypical, and contains sexist language. Two novels namely, Gooi horn in die slool (1971) and Skilpoppe (1998), are analysed using the following categories: male or female author, representation of gender roles, and use of sexist language. The teaching implications of the findings for the second language learner are then articulated. OPSOMMING In hierdie skripsie is aangetoon dat geslaglelikheid ("gender"), anders as geslag wat biologies bepaal is, 'n sosiale konstruk is. Geslagtelikheid hou verband met wat in 'n bepaalde samelewing onder manlikheid en vroulikheid verstaan word, asook met magsverhoudings tussen die twee geslagte en sosiale beperkings wat op grond van geslagtelikheid op mense se gedrag geplaas word. Jeugliteratuur oefen 'n groot invloed uit op jeugdiges se siening van geslagtelikheid. Die sosiale en kultuur-historiese agtergrond in die Suid-Afrikaanse samelewing word in die studie gebruik om die uitbeelding van geslagtelikheid in die Afrikaanse jeugliteratuur te problematiseer. Die rol van 'n patriargale samelewing, homoseksualiteit en veranderde sienings oor geslagtelikheidsrolle word onder andere uitgelig. Daar word aangetoon dat die uitbeelding van geslagtelikheid in sowel Engelse as Afrikaanse jeugliteratuur dikwels baie onrealisties is en wemel van stereotiperings en seksistiese taalgebruik. Twee jeugverhale, naamlik Gooi ham in die slool (1971) en Skilpoppe (1998), word aan die hand van 'n aantal kategoriee, naamlik outeur, uitbeelding van geslagtelikheid en seksistiese taalgebruik geanaliseer, voordat onderrigimplikasies vir die tweedetaalklaskamer aangedui word.

Description

Thesis (M.A.) - University of Natal, Durban, 2001.

Keywords

Gender identity in literature., Sex role in literature., Van Rensburg, Roelf. Gooi hom in die sloot., Hough, Barrie. Skilpoppe., Theses--Afrikaans en Nederlands.

Citation

DOI