Show simple item record

dc.contributor.advisorNkosi, Zinhle Primrose.
dc.contributor.advisorNtuli, Sibusiso L.
dc.creatorNojiyeza, Siphindiwe Faith.
dc.date.accessioned2017-03-02T06:45:45Z
dc.date.available2017-03-02T06:45:45Z
dc.date.created2013
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10413/14175
dc.descriptionMaster of Education in Education Studies. University of KwaZulu-Natal, Durban 2013.en_US
dc.description.abstractLolu cwaningo lucubungula ukufundiswa kukufunda okubhaliwe olimini lwesiZulu. Lugxile ebangeni lesi-8 esikoleni esiseClermont. Inhloso yalolu cwaningo ukuhlola ukufundiswa kokufunda okubhaliwe olimini lwasekhaya lwesiZulu ebangeni lesi-8. Ucwaningo luhlose ukuphendula imibuzongqangi emibili elandelayo: 1. Othisha bebanga lesi-8 bakufundisa kanjani ukufunda okubhaliwe olimini lwesiZulu lwasekhaya kulesi sikole? 2. Othisha bebanga lesi-8 bakufundisa kanjani ukufunda okubhaliwe olimini lwesiZulu lwasekhaya kulesi sikole? 3. Kungani othisha bebanga lesi-8 befundisa isiZulu ulimi lwasekhaya ngendlela abakwenza ngayo kulesi sikole? Ucwaningo lwenziwe endaweni yaseClermont eseduze nedolobha iPhayindane, eduze neTheku esifundazweni saKwaZulu-Natali. IsiZulu yilona lulimi olukhulunywa emphakathini wale ndawo kanti nakulesi sikole samabanga aphezulu kusetshenziswa sona njengolimi lwasekhaya. Ucwaningo lwenziwe esikoleni iSibhakabha esisesigcemeni sakwaDabeka nothisha ababili abafundisa isiZulu ebangeni lesi-8. Njengoba lolu ucwaningo kube eloyikhwalithethivu (qualitative research study), ngaphansi kwe-constructivist paradigm kusetshenziswe izingxoxo ezicishe ukuhleleka (semi-structured interviews). Kubuye kwabukwa othisha befundisa (observations) kanti kusetshenziswe nendlela yokuhlaziya imibhalo (content analysis) njengendlela yokuhlaziya ulwazi locwaningo. Kanti nalapho ihlaziywa kusetshenziswe izindlela zokuhlaziya ezisetshenziswa abacwaningi abaningi abangama-qualitative researchers. Kusetshenziswe insizakuhlaziya kaVygotsky (1978) ukuhlaziya ulwazi olutholakele i-social constructivist theory. Zinhlanu izindikimba ezijulile ezitholakale lapho kuhlaziywa ngokusezingeni eliphakeme, ezitholakala esahlukweni sesikhombisa. Lezo zindikimba yilezi: Ukungabi nolwazi olwanele kothisha ngenhloso yokufundisa ukufunda okubhaliwe. Izingqinamba zokugcwala kwamakilasi nokusetshenziswa kwamaqembu. Ukuxutshwa kwesiNgisi nesiZulu lapho kufundiswa okubhaliwe (Code switching). Ukungaqondi ngeminye imiphumela elindelekile yokufundisa ukufunda okubhaliwe. Othisha nokungaqondi ngokuhleleka komsebenzi uma kufundiswa ukufunda umbhalo kanye nokuhlola. Ucwaningo lusonga ngokuthi abafundi bakulesi sikole bebanga lesi-8 basenenkinga yokufunda okubhaliwe olimini lwesiZulu. Le nkinga ibonakala inomthelela ekwenzeni kwabo esikoleni emabangeni alandelayo kuzo kuyoshaya ebangeni leshumi nambili. Ngenkathi bekhula bayaqhubeka nayo le nkinga baze bafinyelele phezulu ezingeni lokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme.en_US
dc.language.isoen_ZAen_US
dc.subjectZulu language -- Reading -- South Africa -- Durban.en_US
dc.subjectZulu language -- Study and teaching (Secondary) -- South Africa -- Durban.en_US
dc.subjectNative language -- Study and teaching -- South Africa -- Durban.en_US
dc.subjectTheses -- Education.en_US
dc.titleUcwaningo oluhlola ukufundiswa kokufunda okubhaliwe olimini lwesiZulu lwasekhaya ebangeni lesi-8 esikoleni esise Clermont.en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record