Repository logo
 

Doctoral Degrees (Policy and Development Studies)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  The implementation of the foster child grant: a case study of the experiences of caregivers and implementers in the Umgungundlovu District.
  (2023) Ngubane, Nokuthula Philile.; Manicom, Desiree Pushpeganday.
  The purpose of this study was to examine the lived experiences of foster parents. It also examined the experiences of foster care programme implementers. There has been an increase in the number of orphans and vulnerable children (OVC) who require care and protection, and while there is a wealth of literature and legislative frameworks that address their needs and care, little is known about the lived experiences of their primary caregivers. The study aimed to address this gap. Many studies on the implementation of foster care services have been conducted but the focus of these studies has been on interviewing social workers (as key participants). This study differs in that all key stakeholders were interviewed to gain a better understanding of the study phenomenon. Based on a case study approach, the findings show that foster parents, as the primary caregivers of OVC, face a variety of challenges including dealing with foster children who display behavioural issues, family and community interference with their foster care roles and responsibilities, and a lack of support from welfare agencies. The study’s findings also show that a key barrier to efficient and effective foster care implementation is a lack of administrative capacity while other barriers include political interference and a lack of senior management support. The significance of this study rests in its contribution to the body of knowledge on foster care services through the recommendations that follow: The study recommends, based on its findings, that a comprehensive needs assessment be carried out in foster families before a child is placed with them and that programmes and policies that are informed by the real-life circumstances of these families be explored. The needs assessment approach must include foster parents’ needs, and it must be ensured that foster parents, who play a critical part in raising foster children, are psychologically, spiritually, financially, and physically prepared to take on the duty. For effective implementation of the foster care programme, it is recommended that comprehensive research and expert consultation be conducted before policy development and that personnel training, the availability of necessary resources, and monitoring of policy implementation are essential in terms of the policy’s success. It is also recommended that a collaborative approach between bureaucrats and key policy programme implementing partners be established. This includes developing a clear legislative framework or policy document that includes all relevant stakeholders, their roles and responsibilities, and a clear application procedure. The implementing agencies must be provided with new and enhanced existing technologies to simplify the application, verification, and selection criteria processes for all involved in the foster programme implementation including, importantly, the recipients of the programme. Iqoqa Inhloso yalolu cwaningo wukuhlola izinto ababhekana nazo osingamzali. Lwaphinda lwahlola nezinto ezenzeka ngasohlangothini lwalabo abenza umsebenzi wohlelo lokwabiwa kwezinsiza zokunakekelwa kwezingane ezingenabazali. Lenyukile inani lezintandane nezingane ezingenabani ezidinga ukunakekelwa nokuvikelwa, ama-orphans and vulnerable children (OVC), futhi nakuba kunenqwaba yezincwadi nezinhlaka zezomthetho ezikhuluma ngezidingo zalezi zingane nokunakekelwa kwazo, kuncane kakhulu okwaziwayo ngezimo ababhekana nazo abanakekeli balezi zingane abangosingamzali. Lolu cwaningo luhlose ukuvala leso sikhala. Luningi ucwaningo olwenziwe olumayelana nokwabiwa kwezinsiza zokunakekela izingane ezinosingamzali kodwa lolo cwaningo lugxile ekuxoxeni ikakhulukazi nosonhlalakahle (njengababambiqhaza abasemqoka). Lolu cwaningo lwehluke ngokuthi kuxoxwe nabo bonke abathintekayo ukuze iqondakale kangcono le ndaba. Ucwaningo olunzulu olwenziwe lubonisa ukuthi osingamzali, okuyibona abanakekeli abahamba phambili bama-OVC, babhekene nezinselele ezihlukahlukene ezibandakanya ukukhulisa izingane okungezona ezabo ezinenkinga yesimilo, inselelo yokugxambukela kwabomndeni nomphakathi lapho befeza indima nemithwalo yabo yokunakekela ingane, nokungakutholi ukusekelwa okwanele okuvela ezinhlanganweni zezenhlalakahle. Okutholakala kulolu cwaningo kuveza nokuthi ingqinamba enkulu ekuhlinzekweni kosizo lokunakekelwa kwezintandane nezingane ezidinga usizo ngaphandle kwezihibe nangempumelelo, ukuntuleka kwabaqondisi, kanti ezinye izingqinamba zihlanganisa ukugxambukela kwabezepolitiki nokungatholakali kosizo lwabaphathi abaphezulu. Ukubaluleka kwalolu cwaningo kuncike egalelweni lwalo ekuthuthukiseni ulwazi oluphathelene nosizo lokunakekelwa kwezingane ezinosingamzali ngokulandelwa kwezincomo ezilandelayo: Ngenxa yalokho okutholakele, lolu cwaningo lutusa ukuba kwenziwe ukuhlolwa okubanzi kwezidingo zemindeni ezinakekela ingane ngaphambi kokuba ingane idluliselwe kulowo mndeni, nokuba kuzanywe izinhlelo nezinqubomgomo ezisekelwe ezimweni ezingokoqobo zokuphila kwale mindeni. Inqubo yokuhlaziya izidingo kumele ihlanganise izidingo zosingamzali, futhi kumele kwenziwe isiqiniseko sokuthi osingamzali abadlala indima ebucayi yokukhulisa izingane abazinakekelayo, bakuhlomele ngokwengqondo, ngokomoya, ngokwezimali nangokwesiqu ukufeza lo msebenzi. Ukuze uhlelo lokunakekelwa kwezingane ezinosingamzali lusebenze ngempumelelo, kutuswa ukuba kwenziwe ucwaningo olubanzi, nokuba kuxoxiswane nongoti abafanele ngaphambi kokuba kwenziwe izinqubomgomo. Kuqokonyiswa nokubaluleka kokuqeqeshwa kwabantu, ukutholakala kwezinto zosizo ezidingekayo nokulandelela ukuthi izinqubomgomo ziyafezwa ukuze kube nempumelelo. Kutuswa nokuba kusungulwe inqubo yokubambisana phakathi kweziphathimandla zikahulumeni nabathintekayo, ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kwezinqubomgomo eziwumgogodla. Lokhu kuhlanganisa nokwenziwa kohlaka olucacile lokushaywa komthetho noma idokhumenti yenqubomgomo equkethe bonke ababambiqhaza abathintekayo, izindima zabo nemisebenzi yabo, nenqubo ecacile yokusebenza kwalolo hlaka. Abanomthwalo wokuqinisekisa ukuthi izinto ziyenzeka kumele bahlinzekwe ngezobuchwepheshe bakamuva nobuthuthukisiwe ukuze yenziwe lula inqubo yokufaka izicelo, ukuqinisekisa abafake izicelo nokukhethwa kwabantu abafanele kubo bonke abathintekayo ohlelweni lokunakekelwa kwezingane, kuhlanganise nalabo lolu hlelo olwenzelwe bona, okuyibona ababaluleke kakhulu.
 • Item
  Implementation of rural development policies and public participation in the Mkhambathini local municipality in the province of KwaZulu-Natal (South Africa)=Ukwenza kwenqubomgomo yokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya nokubamba iqhaza komphakathi kumasipala wase Mkhambathini esifundazweni saKwazulu-Natal (Ningizimu Afrikha).
  (2022) Sibanda, Gideon.; Rama, Sharmla.
  This study aims to investigate why the phenomenon of rural poverty and underdevelopment persist despite the various policies, interventions, and programmes to redress problems of the past in South Africa post-1994. The study shows that, amongst others, the vagaries in policy implementation, the adoption of a top-down approach to implementation and inconsistent public participation contribute to the persistence of rural poverty and underdevelopment. The study also raises questions about the extent to which local governments facilitate and encourage public participation in their policymaking, prioritisation, and implementation processes. Public participation is foundational to the process of democratization of society, and sustainable rural development in South Africa cannot happen without the meaningful public participation of people living in rural areas. In addition, there is inadequate and limited analysis and critical review of the rural policy implementation processes and mechanisms of public participation, particularly at local government level. In this qualitative case study (located in Mkhambathini Local Municipality which is rural), in-depth face-to-face interviews were undertaken with seven ward councillors; and focus group discussions with seven-ward committees which consist of ten members each. The verbatim qualitative responses are analysed according to the themes. The findings highlight that the absence of developmentally oriented civil society organisations in rural areas contributes to poor service delivery. Other problems such as the issue of security of tenure, particularly in areas that fall under traditional authorities remain under-addressed. The study recommends that the Ingonyama Trust Act (Act No. 3KZ of 1994) be reviewed to incorporate the issue of land rights of rural people and security of ownership of land in rural KwaZulu-Natal. While this study cannot be conclusive on the issues of implementation of rural development policies and public participation at the local government level, it identifies issues of concern that need to be addressed. These include weak public participation structures, lack of monitoring and evaluation systems, poor coordination of the implementation of rural development programmes at the local government level. The study recommends the establishment of policy coordinating structures in the local rural municipalities to spearhead the rural development agenda. Iqoqa: Lolu cwaningo beluhlose ukucubungula ukuthi kungani inkinga yobubha nokungathuthuki ezindaweni zasemaphandleni iqhubeka ngisho emva kuka-1994 lapha eNingizimu-Afrikha nakuba kukhona izinqubomgomo eziningi nokungenelela okunhlobonhlobo kanye nezinhlelo ezahlukene zokulwa nale nkinga eyadalwa yisimo sombuso wobandlululo. Lolu cwaningo luveza, phakathi kwezinye izinto, izinguquko ezithize ekufezeni izinhloso zezinqubomgomo, ukuthatha izinqumo zisuka phezulu ziya phansi ekufezeni izinhloso zezinqubomgomo kanye nokungazibandakanyi ngokugcwele kwamalungu omphakathi, konke okuba nomthelela ebukhoneni bobubha nokuntuleka kwentuthuko ezindaweni zasemaphandleni. Lolu cwaningo luphinde luvuse imibuzo ebalulekile mayelana nebanga elihanjwa ngohulumeni basekhaya ukulawula nokugqugquzela ukuzibandakanya komphakathi ekwakhiweni kwezinqubomgomo, ukuqhakambisa nokufeza izinhloso zayo. Ukuzibandakanya komphakathi kuwumgogodla wentuthuko yomphakathi obuswa yintando yeningi kanti futhi ukuzimela nokuthuthuka kwezindawo zasemaphandleni aseNingizimu-Afrikha ngeke kwenzeke uma umphakathi ungalibambi iqhaza ngokwanele ezinhlelweni zentuthuko ezindaweni ohlala kuzona. Ukwengeza kulokhu, kukhona ukuhlaziya okungagculisi nokuntengayo mayelana nokufezwa kwezinhloso zezinqubomqomo nokuzibandakanya komphakathi, ikakhulukazi ezingeni likahulumeni wasekhaya. Kulolu cwaningo oluyikhwalithethivu (olugxile kuMasipala wasemaphandleni aseMkhambathini), kwabanjwa izingxoxo ezisakuhleleka zobuso nobuso namakhansela ayisikhombisa nezingxoxo zamaqembu namakomiti amawadi ayisikhombisa ayenamalungu ayishumi iwadi ngayinye. Izimpendulo ezanikezwa ngabahlanganyeli zacashunwa zinjalo zase zihlaziywa ngokwezindikimba. Imiphumela iveze ukuthi ukuntuleka kwezinhlaka zomphakathi ezibhekelene nentuthuko kuletha ukugqoza kwezidingo zomphakathi ezindaweni zasemaphandleni. Ezinye izinkinga ukungabi negunya labahlali lokuba ngabanikazi bomhlaba, okuyinto ebukeka ingasukunyelwa phezulu ezindaweni ezisalawulwa ngamakhosi. Lolu cwaningo luphakamisa ukuba umthetho obhekelele ukubuswa kwezindawo zasemakhaya, i-Ingonyama Trust Act (Umthetho we-3KZ ka-1994) uke ucutshungulwe kabusha ukuze ufake ilungelo labantu lokuba nomhlaba othi bona nokuzobanikeza igunya eliphelele lobunikazi bomhlaba ezindaweni zasemaphandleni, KwaZulu-Natali. Nakuba lolu cwaningo lungeke lukuqinisekise ngokuphelele ukufezwa kwezinhloso zezinqubomgomo kanye nokuzibandakanya komphakathi emazingeni ohulumeni basekhaya, lukwazile ukuveza izinto okusamele zisukunyelwe. Lezi zinto zibala ukugqoza kokuzibandakanya komphakathi ezinhlakeni zentuthuko, ukuntuleka kwezindlela zokuqapha isimo nokusihlaziya nokungaqhutshwa ngokufanele izinhlelo zentuthuko ezingeni likahulumeni wasekhaya. Lolu cwaningo luphakamisa ukuba kusungulwe izinhlaka ezizobhekelela ukufezwa kwezinhloso zezinqubomgomo komasipala ezindaweni zasemaphandleni ukuze kube khona intuthuko kulezi zindawo.
 • Item
  Funding dilemmas in tertiary education institutions: The case of internally generated revenue (IGR) in public universities in Ghana.
  (2019) Mensah, Paul Kwasi.; Manicom, Desiree Pushpeganday.;
  Tertiary education institutions in Ghana have been enjoying full financial support from the state. However, recent national financial challenges have made fully-funded tertiary education unsustainable. The decision of the state to cut funding to tertiary education institutions was further fueled by the implementation of the Structural Adjustment Program (SAP) policy of the World Bank and its affiliate Bretton Woods institutions, as a condition for attracting international financial assistance to manage its fiscal imbalances. Public universities in Ghana which had enjoyed full state financial support were severely hit by the state subvention cuts. The aim of this study was to examine: ―funding dilemmas in university education institutions, with a focus on the management of internally generated revenue for the effective mandate delivery of public universities in Ghana. Using non-probability sampling, the following four public universities were involved in this study: the University of Ghana, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, University of Education and University for Development Studies. This survey study used a mixed method approach whereby self-administered questionnaires and in-depth interviews were the techniques used for data collection. The four main theories which underpinned this study were: neo-liberal ideology, human capital theory, new public-management paradigm and resource dependence theory. The findings revealed that government appreciates the relevance of university education in the national development agenda. Subvention cuts to the universities however were informed by the national financial crisis coupled with competing demands for social services and infrastructural goods; and not because university education yields less productivity while promoting divergent views unacceptable to government, as compared to basic education. Since a university degree is perceived to enhance employment prospects that guarantee a middle-class life, parents are willing to contribute through cost-sharing to fund their children‘s university education. The acceptance of cost-sharing has led government to focus its financial responsibility on the payment of workman‘s compensation in the universities, with fund allocations inadequate to cover the salaries of all categories of staff. There are also delays in subvention payments which force some universities to contract with banks for loans at high interest rates in order to pay staff, and government does not pay the accrued interest. The universities‘ engagement in extensive Internally Generated Revenue (IGR) mobilization for supplementary funds has expanded the workload of its staff without corresponding direct benefits to the staff. The university profession has therefore become less attractive to many quality professionals who only accept temporary engagements at a higher cost to the universities, and government subvention does not cover such temporary engagement costs. The extensive IGR drive often shifts the universities‘ cost burden to their students, most of whom are funded by their parents. The results have been a reduction in university access to prospective students from poor family backgrounds which perpetuates inequalities in Ghanaian society. Furthermore, the findings reveal that state policy directives are issued to restrict the IGR mobilization efforts of the universities. Also, at different phases of leadership, the government has made several efforts to categorize universities among the revenue mobilization agencies. Consequently, in the 2017 fiscal year, the government issued directives requesting universities to pay 34 percent of its IGR into the consolidated funds to finance government projects. The adverse impact of the state funding cuts and extensive IGR drive has been increasing student enrollment in favour of the few more wealthy persons in society, and large class sizes with inadequate lecturers resulting in graduates with poor quality training. Finally, the IGR drive has eroded specialization in the universities who mount similar programs attractive to students who have the resources to pay. This has resulted in the training of more arts/humanities than science/technical graduates in the ratio of 60:40 percent respectively instead of the state policy of 60:40 percent for science and humanities respectively. The study recommends that the universities should lobby the Parliamentary Select Committee on Education to have government subvention payments for workman‘s compensation released at the beginning of every quarter to eliminate the necessity for contracting bank loans and accruing interest for workman‘s compensation. Government should insist that a specified percentage of IGR in the universities should be invested in academic infrastructure, including more lecture theatres for manageable class sizes to ensure quality delivery, instead of its decision to access funding from the universities for other government projects. The universities should take advantage of their existing large markets and team up with the private sector for public-private-partnership ventures in commercial farming, estate management, commercial consultancies and other activities to improve upon their IGR. This will minimize the rate at which their financial burden is pushed onto students which deprives many suitable prospective students of access to university education. The study concludes that the National Council for Tertiary Education (NCTE) Act 454, 1993 should be reviewed by government to equip it to be able to enforce its directives and sanctions appropriately instead of having the mere advisory role that it currently plays. This will be beneficial for the supervision of tertiary education institutions in Ghana.
 • Item
  Youth socio-economic empowerment through policy implementation in rural Zimbabwe: A case study of youth self-help projects in Mwenezi District (Masvingo Province).
  (2018) Hlungwani, Machingo Promise.; Sayeed, Cheryl Mohamed.
  This study looks at policy implementation of the National Youth Policy in rural Zimbabwe. Using youth self-help projects in Mwenezi District as a case study, the research explores the effectiveness of policy implementation in promoting youth socio-economic empowerment. A qualitative approach using in-depth semi-structured interviews was adopted in the study. A total of five key informants drawn from the NGOs and government officers implementing self-help projects were targeted. In addition, twenty-five youth respondents engaging in self-help projects were interviewed across the district, totalling 30 interviews. Findings from the interviews illustrated the policy strengths as well as weaknesses in light of youth empowerment drive in the district. The findings also shed light on the nature of self-help projects and their contribution to youth socio-economic empowerment. Using the sustainable livelihood approach, it became apparent that many of the youth projects are survivalist in nature, with their members operating from ‘hand to mouth’. The study pointed to a range of challenges which explain this position, as youth have limited skills and finances to run effective projects. Additionally, competition between projects, transport problems, access to markets as well as raw materials, are further challenges. The study revealed that the policy implementers do not have adequate capacity to help the youth realise socio-economic emancipation. Several challenges have continued to affect the attempts to implement sustainable youth projects. These include; limited funds, lack of transport, lack of coordination and cooperation. The study concluded that the top-down policy implementation strategy is ineffective in addressing the concerns of the disempowered youth in remote and rural areas. Needs of the youth are scarcely addressed by the policy initiatives. Additionally, the implementation gaps point to the limited capacity of both the government and NGOs. It was noted that this dependency on NGOs created a benefit trap for the youth who fail to expand projects beyond capital support. The study further revealed that there is a level of animosity towards government programmes, as they are seen to be favoured over other youth self-help development initiatives. This thesis recommends that there is need to involve the youth in policy formulation and implementation in order to fully address their concerns. This recommendation is made based upon the findings which suggest that the current arrangement is not taking into consideration the context in which the youth implement their self-help projects. Whilst the literature revealed that the youth can enhance their livelihoods through income generation, the study revealed that many youth in Mwenezi District perceive self-help projects as temporary engagements, which cannot substitute formal employment. Female youth dominate the enterprises and they are the major beneficiaries of the support given by donors and government. It was also clear that many youth are not aware of the government initiatives aimed at emancipating the youth. Indeed, they appreciate NGOs programmes which they see as contributing immensely to the survival and continuation of the youth projects in the district. This study advances the view that youth should be trained and equipped with effective skills and competencies in order to confront the challenges found in the 21st century. A major challenge for the youth in Mwenezi District in accessing information related to government programmes is that they are largely illiterate. In addition to low literacy levels, the environmental conditions affect their ability to access resources necessary to maintain their livelihood. Against this background, it is recommended that institutions and policies be mainstreamed towards engendering pro-youth, consensual and progressive policies. This can be attained through a multi-stakeholder approach taking into account the interests of all the interested parties.
 • Item
  Social security and older people in Swaziland.
  (2018) Mabundza-Dlamini, Lungile Patience Nakiwe Bonsile.; Manicom, Desiree Pushpeganday.
  This study explored the lived experiences of older people in Swaziland who are recipients of the Old Age Grant in Swaziland (OAG). It sought to understand their views on being old in an environment where there is insufficient social security coverage and disintegration of the extended family structure. The study sought to examine older people’s ways of life on a daily basis, the levels of independence and ability to care for themselves as well as other forms of care, in which they are involved in based on the Active Ageing Framework, the Notion of Care and Human Rights Based Approach. The Policy Implementation Theory was used to understand the context, content, nature of the policy process, actors involved in the formulation process and how all these components influence the implementation of OAG in Swaziland. This theory therefore, showed the dynamics of implementation and how each component is important in the effective policy implementation of the grant. The study utilized indepth interviews and focus group discussions in order to strengthen the methodological vigor of the study. A qualitative research methodology was used in order to gain a rich and detailed account of the social security experiences of older people. Purposive sampling was used to select participants for the study who were recipients of OAG and who live in different geographical regions of Swaziland (Hhohho, Manzini, Lubombo and Shiselweni). Qualitative methods included in-depth interviews and focus group discussions with older people and a questionnaire was used with government officials and implementing partners (local and non-government organization representatives) involved in social protection and ageing issues. In total, there were 172 participants for the study, including sixty-one in-depth interviews and one hundred focus group participants. Eleven questionnaires were distributed to five government officials and six representatives of local and international NGOs working in social security issues or as implementing partners for the government of Swaziland. Further, there were some differences in terms of overall needs, educational levels, previous employment, perceptions and overall understanding of the issues, which they face based geographic on location (whether urban, peri-urban or rural). The overall perception of participants in the study was that government and non-governmental organizations have been slow in responding to the urgent needs of the ageing population in Swaziland. The study further revealed that there is lack of understanding of the experiences of the ageing population in Swaziland, and that their needs are not known or inadequately addressed because there is no platform to discuss the issues of older people in the country. Overall, the older people perceived social security as a right which government must award to them since they are citizens of the country. From the participants’ responses, it was clear that HIV/AIDS had caused significant strain for older people as they had assumed caregiving duties in old age. All these experiences were well captured under the Notion of Care, Human Rights Based Approach and Active Ageing Framework. Regardless of all their caring responsibilities, older people desire to live in an environment free of ageism, abuse and social exclusion. At a policy level, the study revealed numerous implementing challenges of the OAG and that Swaziland needs a programme that is more responsive to the daily needs of older people. HIV/AIDS is a significant factor in the lives of older people and as such need to be weaved into programmes targeting this population. The study further revealed the importance of designing programmes that take into account Swaziland’s specific socio-political and cultural heritage. From the study, it emerged that in Swaziland formal and indigenous social systems co-exist and both play an equally important role in an environment where the majority of the ageing population is not protected or supported by formal social security. Indigenous social security mechanisms cover the gaps created by lack of adequate coverage from state provided social security. Community-based and neighbourhood welfare practices have somewhat assisted older people in maintaining their social networks which are built on reciprocity and Ubuntu in meeting some of their needs. Conclusions and inferences from this study suggest that the current State social security systems (SSS) have not adequately responded to the day-to-day needs of older people. Older people in the study were more heterogeneous than homogenous therefore, makers need to factor in these differences during policy formulation and implementation. The study proposed a more inclusive, collaborative and bottom-up approach to implementing programmes targeting older people. Improvement on the current safety net could be realised if the input of the recipients is solicited. The study further proposed strengthening of indigenous social security systems (ISSS) to supplement State based social security in an effort to improve the livelihood of older people in Swaziland. Lastly, a one-stop comprehensive model in the delivery of the old age grant was proposed in order to improve the quality of services and to encourage cooperation between the different agencies working with older people in Swaziland.
 • Item
  The ecology of Nigeria’s public administration and employee motivation in the plateau state civil service (2004-2014).
  (2016) Umoh, Nanji Rimdan.; Mngomezulu, Bhekithemba Richard.
  From a general perspective, workers’ motivation gained prominence with the abolition of the slave trade and the advent of the industrial revolution. The latter was to be anchored on legitimate trade as opposed to illegitimate trade that was characterised by the commodification of the people of African descent who were enslaved in the Americas and Europe. This new development led to the proposition of several theories by various Western scholars attempting to rationalize workers behaviour or misbehaviour in industrial settings. Thought processes alongside other factors are upheld as common denominators responsible for positively or negatively affecting workers morale, work ethic and productivity within the workplace. This is the belief and common practice across the globe. Within the broader context outlined above, the primary objective of this research was to examine the ecology of Nigeria’s public administration to determine the possibility of its effect on employee motivation. To achieve this goal, the Plateau State civil service was investigated and raw data generated for analysis. While not disputing the validity of the existent content and process organizational motivation theories, this study specifically evaluated the extent to which the output of the Plateau State civil service staff was affected by factors extraneous to their immediate workplace environment and unaddressed by the theories. The research highlighted the influence of prevalent phenomena and diversities in the socio-cultural environments of a developing society like Nigeria that challenge the tenability of the major motivation theories in wholly explaining public sector workers motivation. It drew from the postulations of Riggs’ fused-prismatic-diffracted model with focus on the non-administrative criteria present in the environments of most developing (prismatic) societies and from the primary notion of the contingency theorists that there is ‘no one-best-way’ in administration. These constituted the theoretical bases on which the re-evaluation of the motivation theories in the light of the inherent characteristics of Nigeria’s public administrative ecology was carried out. The research relied on data derived from primary and secondary data sources and analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (Version 20) and thematic content analysis respectively. The results show that Nigeria’s ecology has an effect on employee motivation. Based on the findings of this research, target-oriented strategies for enhancing the Plateau State civil service employees’ motivation and quality of work life were proffered. The dissertation report was concluded with suggestions for further research beyond the selected case study of Plateau State for clarity on the impact of a country’s ecology on employee motivation.
 • Item
  A policy analysis of self-governed collective action among agricultural cooperatives in uMgungundlovu District, KwaZulu-Natal.
  (2016) Shisanya, Florence Adhiambo.; Stanton, Anne Sylvie.; Lawrence, Ralph Bruce.
  To address the injustices of apartheid rule, the African National Congress government embarked on a series of policy reforms, among them the overhaul of the old Cooperatives Act no. 19 of 1981 to The Cooperatives Act no. 14 of 2005. According to Ostrom (1990) cooperatives are a typical example of self-organised collective action groups in which the actors stand to earn mutual benefits, strictly if they can curb free-riding, instil commitment, have a constant supply of rules, and oversee individual adherence to the rules. Management of cooperatives as business enterprises is difficult given their unique nature: they are voluntarily and democratically created by the owners who serve as the management and the client (Prakash, nd). This study set out to analyse self-governed collective action among agricultural cooperatives in uMgungundlovu District KwaZulu-Natal Province. In this study Ostrom’s (1990), Governing the commons: the evolution of institutions for collective action, is used as the conceptual framework and the mixed methods approach is employed. The findings of this study show that community attributes did not facilitate the formation and sustained governance of these cooperatives. The cooperatives lacked the necessary resources and had only one partner; the government. The seemingly abundant but segmented and uncoordinated support from various government departments did not reach most cooperatives and hindered them from becoming autonomous. Members of cooperatives did not understand the concept “cooperative” and lacked basic skills in governance. The high mushrooming rates, drop-out rates and collapse rates of cooperatives also point to the failure of members of cooperatives to govern themselves. Thus, fragmented implementation of the Cooperatives Act no 15 of 2005 has resulted in failed self-governed collective action among the emerging agricultural cooperatives in South Africa. There is therefore the need for a coordinated support to cooperatives and to separate the Cooperatives Development Policy from the Broad Based Black Economic Empowerment Policy and implement the policy according to the cooperative principles and values. All the stakeholders need to be equipped with a thorough understanding of the concept "cooperative" and made to work towards establishing an independent cooperatives movement with varied partners. There exists very little research on self-governance of cooperatives in South Africa, most of which is economics based and often covers small pockets of the country. There is need for further research which is social science oriented and covers wider areas of the country that will help authenticate and compare the findings of this study.
 • Item
  Public healthcare in a post-apartheid South Africa : a critical analysis in governance practices.
  (2016) Brauns, Melody.; Stanton, Anne Sylvie.
  The South African public healthcare system has undergone fundamental changes since 1994. There is a solid constitutional and legislative policy framework in place that guarantees the right to access to healthcare. However, difficulties remain in its implementation. The HIV/AIDS epidemic has negated many of the health gains made since 1994. Numerous studies have concluded that South Africa lacks the necessary skilled workforce and infrastructure. Nevertheless, while this is not disputed, this study argues that the implementation of public health policies in South Africa needs a governance approach that will strengthen cooperative governance across national, provincial and local spheres of government; as well as strengthen relationships between the private and public healthcare providers if the government is to meet its legislative obligations. This study determines why, after almost 20 years of democracy; substantial transformation in the healthcare sector; significant increase in national revenue allocation; and numerous healthcare policy interventions; the South Africa government continues to struggle to provide public healthcare services. This study identifies the various public healthcare sector reforms that have been undertaken and the respective governance approaches that have been adopted. The study concludes that the lack of resources (human, financial and technical) are not the only or primary stumbling block to providing universal public healthcare. There is a serious disparity between theory and practice: One the one hand, there is a comprehensive legislative health policy framework in place, on the other hand, there is a vacuum on how this is meant to be implemented. The institutional arrangements within the public health sector; the intergovernmental relations between the different spheres of government; as well as the lack of mechanisms, processes and institutions which govern the relationships between the private and public sector remains vague. As long as this remains, policy implementation in the public healthcare sector will remain flawed and limited.
 • Item
  The implementation of the government-wide monitoring and evaluation system in South Africa : a provincial case study of the KwaZulu-Natal Department of Economic Development and Tourism.
  (2014) Majola, Mbali.; Manicom, Desiree Pushpeganday.
  Monitoring and evaluation practice is an imperative for a country to ensure good governance in government departments, including transparency, accountability, effectiveness and efficiency. Successful implementation of Government-Wide Monitoring and Evaluation (GWM&E) systems results in a government that is well co-ordinated, legitimate, credible, relevant and a government that seeks operational excellence (Kusek & Rist: 2004). The South African government seeks to achieve greater developmental impact and one of the ways government is increasing effectiveness is by concentrating on monitoring and evaluation. Improving monitoring and evaluation leads to improvements in the quality of planning and implementation systems. The implementation of GWM&E and its strategies should be characterised by a management culture within government departments, which demands performance and utilises monitoring and evaluation (M&E) findings for planning and budgeting. Otherwise M&E systems could degenerate into superficial ‘tick the checklist’ exercises which comply with the GWM&E framework, but undermine its spirit. This study investigated the implementation of the GWM&E system, using the KwaZulu -Natal Department of Economic Development and Tourism (DEDT) as a case study. This study explored how the intended aims and objectives of the GWM&E have been realised at a provincial level and the understandings and processes employed in institutionalising it. The research methodology used is interpretative, using semi-structured interviews and content analysis to establish the relationship between what needs to be done according to legislation and what is done in practice. Theories of change, organisations, implementation, results-based evaluation and public policy were reviewed to examine the interrelationships between context, mechanisms and outcomes, with regards to GWM&E. The review of implementation of the GWM&E system found that public institutions craft impressive monitoring and evaluation frameworks but it will take time before these frameworks are actually fully operationalised and M&E findings are influential in shaping policy and strategy formulation in public resource allocation. Implementation of GWM&E requires clear aims and objectives of the M&E systems, co-ordination and integration in a decentralised system like the South African system. There needs to be a balance between top-down guidance and bottom-up expertise. There is a need for M&E to be taken more seriously in South Africa in order for government mandates to be met and policy initiatives and programmes to be improved.
 • Item
  A critical analysis of the implementation of the slum upgrading policies in Kenya.
  (2013) Mwau, Diana Mutheu.; Rieker, Mark Ivan.
  For the past five decades, the provision of adequate housing for the urban poor has been an elusive exercise in Kenya, as in most developing countries. Several years before Kenya’s independence in 1963, concerns over the proliferation of slums and informal settlements began to emerge. Various intervention strategies have been attempted without any significant success. This study examines the historical manifestations of policies adopted by the Kenyan government to address the issue of slums from its independence to date. Since then, the Government of Kenya has recently shifted its approach from slum demolition to slum upgrading initiatives as an intervention measure. This study focuses on the case study of public housing project in Kibera Soweto East in Nairobi, an initiative conceived under the Kenya Slums Upgrading Programme (KENSUP), courtesy of a partnership between Government of Kenya and the United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) which began in 2002. Despite the timely intervention of KENSUP, various challenges encounter its implementation initiatives. This study aims to understand this complexity by uncovering the underlying KENSUP’s implementation challenges and suggest some recommendations to enhance the efficiency of government in providing its poor with decent and affordable housing.