Repository logo
 

An assessment of the maize structure, channel choice and market participation by the smallholder maize farmers in Zimbabwe: a case of Mazowe district=Ukuhlolwa kwesakhiwo semakethe yommbila, ukukhethwa komgudu kanye nokubamba iqhaza emakethe ngabalimi abancane bommbila eZimbabwe: ucwaningo ngesifunda saseMazowe.

Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Marketing plays a crucial role in alleviating poverty, as well as in achieving food security and sustainable development goals, especially among smallholder maize farmers. Maize marketing has the potential to improve the resilience of households against food insecurity, which is caused by multiple factors which may be natural factors, socio-economic and institutional factors. Smallholder maize farmers find it difficult to participate in the maize market because of a range of limitations, such as poor transport facilities, information asymmetry and the lack of a market infrastructure, which reduces their motivation to partake and which may be echoed in concealed expenses that make it challenging to enter the markets and productive resources. This study ascertained the factors that determine the likelihood and intensity of smallholder maize farmers participating in the maize markets, and it also assessed the market choices made by the smallholder farmers in the Mazowe District of Zimbabwe and analysed the maize marketing structure and its effects on the maize marketing performance. Questionnaires were used to collect data from 382 smallholder farmers and 27 agro-dealers in the Mazowe District. The study adopted a mixture of tools for data collection, including a questionnaire, observations and discussions. The Heckman Selection Model was used as the main analytical tool to estimate market participation and the intensity of this participation, while the Multinomial Logit Model was used to assess the market choices of the farmers and the Herfindalf-Hirschman Index and Gini coefficients were used to measure the concentration of maize traders in the Mazowe District. Due to the narrow index of the maize marketing options in the country, only three distinct alternatives were isolated, namely, the farm gate, the local market and the Grain Marketing Board (GMB), a government parastatal. The results indicated the significant factors that were associated with the likelihood and intensity of the farmers’ market participation, namely, the age of household head, the number of maize buyers at the district level, their extension contacts, membership of a marketing association and the distance to the output market. Contrary to the apriori expectations, the distance to the market had a positive and significant impact on their intensity to participate in the maize market. Other factors that significantly influenced the market choice selection of the smallholder farmers were the age of household head, the extension contacts, market information, the distance to the market and the price offered to maize producers at the market. The number of visits by extension workers significantly increased the likelihood that a maize producer would sell his produce at the local market, rather than at the farm gate. The distance to the market significantly influenced the probability of choosing the local market over the farm gate. As the distance to the local market increases, the smallholder farmers in the Mazowe District preferred the farm gate for selling their produce. In this study, the popular marketing channel for the smallholder farmers was the farm gate; although the prices offered here were often not competitive, the farmers opted for it because of the low transaction costs. The results also indicated that the number of buyers in the maize grain market is too small to make it competitive. The few traders exhibited collusive behaviour with regard to price-setting. The local market channel and G.M.B had a lower Shepherd Marketing Efficiency Index. While both indices were low, when they were compared to the standard in literature, the GMB channel was the least efficient. Most farmers indicated that selling their grain to the GMB involved bureaucracy and late payments, which have negatively affected the marketing efficiency. These late payments have short-circuited the ability of small-scale farmers to generate a cash-flow with which to fund their agriculture activities. The study recommends that there should be mechanisms for developing the capacity of farmers to access marketing information, in order for them to make an informed decision regarding which marketing channel to choose. Governments need to think about how to help smallholder maize farmers to engage better with the existing profitable market channels. Being a member of an association increases the probability of a farmer selling to more lucrative markets. Farmer groups have the advantage of bulking and hence increasing the economies of scale. There is need for farmers to invest more in collective action. It is also easier and cheaper for traders to enforce quality and grade requirements by reaching farmers groups, rather than individual farmers. Iqoqa Abalimi bommbila abancane bakuthola kunzima ukubamba iqhaza emakethe yommbila ngenxa yohlu lwemikhawulo, njengezindawo zokuthutha ezingezinhle, ulwazi olungaxhumani, kanye nokuntuleka kwengqalasizinda yemakethe, okunciphisa ugqozi lwabo lokuhlanganyela futhi okungase kuzwakaliswe ngezindleko ezifihliwe ezenza kube yinselela ukungena ezimakethe kanye nezinsiza ezikhiqizayo. Lolu cwaningo lwaqinisekisa izinto ezinquma amathuba nokujula kwabalimi bommbila abancane ababambe iqhaza ezimakethe zommbila, lwaphinde lwahlola ukhetho lwemakethe olwenziwe ngabalimi abancane eZimbabwe. IHeckman Selection Model yasetshenziswa njengethuluzi eliyinhloko lokuhlaziya ukulinganisa iqhaza lemakethe kanye nokujula kwalokhu kubamba iqhaza, kanti iMultinomial Logit Model yasetshenziselwa ukuhlola ukukhetha kwemakethe futhi iHerfindalf- Hirschman Index yasetshenziselwa ukulinganisa ukuhlanganiswa kommbila. Ngenxa yenkomba encane yezinketho zokumaketha ummbila, kwatholakala izindlela ezintathu kuphela ezihlukile, okungukuthi, isango lepulazi, imakethe yendawo kanye neBhodi Lokumaketha Okusanhlamvu. Imiphumela ikhombise izinto ezibalulekile ezihambisana namathuba nokujula kokubamba iqhaza kwemakethe yabalimi, okungukuthi, iminyaka yenhloko yasekhaya, inani labathengi bommbila ezingeni lesifunda, abaxhumana nabo ukwandisa, ubulungu benhlangano yokumaketha kanye nebanga eliya emakethe yokudayisa. Imiphumela ikhombise ukuthi inani labathengi emakethe yommbila lincane kakhulu ukuthi lingayenza ibe nokuncintisana. Ucwaningo luncoma ukuthi kufanele kube nezindlela zokuthuthukisa amandla abalimi okuthola ulwazi lokumaketha, ukuze benze isinqumo esinolwazi mayelana nokuthi yimuphi umgudu wokumaketha okufanele bawukhethe. Ukuba yilungu lenhlangano kwandisa amathuba okuthi umlimi athengisele izimakethe ezinenzuzo. Kunesidingo sokuthi abalimi batshale imali eningi esenzweni esihlangene. Kulula futhi kushibhile kubathengisi ukuphoqelela izidingo zekhwalithi nebanga ngokufinyelela emaqenjini abalimi, kunabalimi ngabanye.

Description

Doctoral Degree. University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg.

Keywords

Citation