Repository logo
 

Impact of workplace discipline on organisational performance at a selected chemical organisation in KwaZulu-Natal, South Africa=Umthelela wokuqondiswa kobugwegwe emsebenzini ekwenziweni kahle komsebenzi enkampanini yamakhemikhali eqokiwe KwaZulu-Natali, eNingizimu Afrika.

Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

In today’s competitive environment, workplace discipline has been considered an important strategy that influences positively organisational performance. Although workplace discipline has received scholarly interest from both organisational researchers and human resource management practitioners, arguably, there is still a paucity of research on the impact of workplace discipline on organisational performance in KwaZulu-Natal. Therefore, this study aimed to investigate the impact of workplace discipline on organisational performance at Sappi Saiccor, Umkomaas. The study adopted descriptive and exploratory research to describe and provide in-depth knowledge about the subject. The mixed methods approach was employed to collect and analyse the quantitative and qualitative data. Stratified and purposive sampling techniques were used to select 291 participants from a population of approximately 1200 Sappi Saiccor, Umkomaas employees in KwaZulu Natal. An online questionnaire and structured interview grid were used to collect the data. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) (version 27.0) was used to analyse the quantitative data while the qualitative data was analysed using NVivo (version 12.0). The quantitative results revealed that there is a strong positive relationship between workplace discipline and organisational performance. Similarly, the qualitative findings affirmed that workplace discipline positively impacted organisational performance at Sappi Saiccor. Additionally, the quantitative and qualitative findings revealed a positive relationship between workplace discipline and employee relationships. Moreover, the quantitative and qualitative results showed a significant relationship between organisational performance and COVID-19. Besides, the results of this quantitative and qualitative study found a positive relationship between workplace discipline and the impact of COVID-19. The scope of the study was limited to the impact of workplace discipline on organisational performance at Sappi Saiccor mill, Umkomaas in KwaZulu-Natal, South Africa. The study recommends that employers must be consistent during disciplinary processes and communicate properly the organisational rules and procedures. IQOQA Empilweni yanamuhla enokuncintisana, ukuqondiswa ubugwegwe emsebenzini kuthathwa njengesu elibalulekile elinomthelela omuhle ekwenzeni kahle kwenkampani noma kwenhlangano. Yize ukuqondiswa ubugwegwe emsebenzini sekushukumise intshisekelo kubacwaningi kanye nabalawula amahhovisi ondabazabantu, kunokushoda kocwaningo ngomthelela wako ekusebenzeni kwezinkampani KwaZulu-Natali, eNingizimu Afrika. Ngakho-ke, lolu cwaningo lwaluhlose ukucwaninga ngomthelela wokuqondiswa ubugwegwe ekusebenzeni kwenkampani yakwaSaiccor, Umkomaas, KwaZulu-Natali. Lolu cwaningo lwakhetha indlela echazayo nehlolayo ukudingida kanye nokunikeza ulwazi olujulile ngalesi sihloko. Kwasetshenziswa indlela yocwaningo engxube ukuqoqa nokuhlaziya imininingo ewucwaningozinombolo kanye nekhwalithethivu. Amasu okuqoka ngokohlelomikhakha kanye nangokwenhloso kwasetshenziswa ukukhetha ababambiqhaza abayi-1200 abangabasebenzi bakwaSappi Saiccor, eMkomaas, KwaZulu Natali. Kwasetshenziswa uhlumibuzo lwezobuchwepheshe kanye nemposambuzo ehleliwe ukuqoqa imininingo. Kwasetshenziswa iStatistical Package for the Social Sciences (SPSS) (version 27.0) ukuhlaziya imininingo yocwaningozinombolo kwase kusetshenziswa iNVivo (version 12.0) ukuhlaziya imininingo eyikhwalithethivu. Imiphumela yocwaningozinombolo yaveza ukuthi kunobudlelwane obuhle obuqinile phakathi kokuqondiswa ubugwegwe kanye nokusebenza kwenkampani. Ngokunjalo, imiphumela yemininingo ekhwalithethivu yagcizelela ukuthi ukuqondiswa ubugwegwe kwakunomthelela omuhle ekusebenzeni kweSappi Saiccor. Ngaphezu kwalokho, imiphumela yocwaningozinombolo neyekhwalithethivu yaveza ukuthi kuba nobudlelwane obuhle phakathi kokuqondiswa ubugwegwe nobudlelwane babasebenzi. Imiphumela yaphinde yaqhakambisa ukubaluleka kobudlelwane bokusebenza kwenkampani kanye nomthelela weCOVID-19. Umklamo wocwaningo wawubhekene kuphela nomthelela wokuqondiswa ubugwegwe ekusebenzeni kwenkampani yakwaSappi Saiccor Mill, eMkomaas, KwaZulu-Natali, eNingizimu Afrika. Ucwaningo luphakamisa ukuba abaqashi bakhombise inhlalanjalo mayelana nenqubo yokuqondiswa ubugwegwe futhi bazise ngemithetho nenqubo yasemsebenzini ngendlela efanele. Amagama asemqoka: Ukuqondiswa ubugwegwe; ukusebenza kwenkampani; COVID-19; ubudlelwane kubasebenzi; ubudlelwane ngokwasemsebenzini.

Description

Doctoral Degree. University of KwaZulu-Natal, Durban.

Keywords

Citation

DOI