Repository logo
 

Grounding African political theory on afro-communitarianism: arguments and implications=Ukuqeqeshelwa injulalwazi yezombusazwe yase-Africa i-African Political Theory phezu kwenzululwazi yokuxhumuna komuntu ongumAfrika nomphakathi i-Afro-Communitarianism: Imibonomcabango Nemithelela.

dc.contributor.advisorClare, Julia.
dc.contributor.authorAdeate, Tosin Blessing.
dc.date.accessioned2023-12-09T10:37:46Z
dc.date.available2023-12-09T10:37:46Z
dc.date.created2023
dc.date.issued2023
dc.descriptionDoctoral Degree. University of KwaZulu-Natal, Durban.
dc.description.abstractThis thesis critically analyses Afro-communitarianism as a philosophical foundation for modern African political theories and practices. The thesis links the reception of Afro-communitarian political philosophy in modern African political philosophy with its long-standing tension between community and individual as well as the conflict between rights and duty in modern African political philosophy. The attempt to resolve this tension in literature has mainly focused on the ideas of personhood. The thesis shows how development of the personhood approach to resolving this tension was manifested in three senses, i.e. duty-based, rights-based, and Afro-communitarian rejectionism. These three senses are both interrelated and independent discourses in African political philosophy. The duty-based personhood approach holds that personhood is defined solely by the structure of the community and not the self. It contends a notion of the self whose definition of meaningful life is generated outside the reference to community dependency. According to this approach, an ideal individual is a communal conformist, one that prioritises the duty to the community over the self. As a result, this approach defends a political society where concerns of rights, especially individual rights, do not matter. Following this approach is the rights-based personhood response. The rights-based approach responds to the lacunae in the duty-based personhood approach. Rights-based personhood approach is also an independent position at resolving the tension in Afro-communitarian political thought. This approach seeks to defend the compatibility of rights with Afro-communitarianism and its equal status with communal obligation. It argues for certain features of humans that suggest the partial dependency of the self on the community in the definition of human personhood. Grounding on these features, the approach established the place of rights, autonomy, and freedom in the Afro-communitarian discourse. However, what stands clear in this account of personhood is the persistence of the community and its overwhelming nature in framing the functions of the political virtues of rights, autonomy, and freedom believed to be individual properties. Rights only matter to the extent of their coherence with communal values. It becomes apparent that the idea of individual rights remains vague, especially in the face of specific human expression in communitarian African societies. The conflicts between individual and community and rights and duty in the idea of personhood in Afro-communitarian thought stirred up the third response and the third sense of the personhood approach, which I refer to as Afro-communitarian rejectionism. Scholars in this camp suggest the need to have a conversation on modern African politics without Afro-communitarian ideas. This position rests on the claim that modern African philosophy will be influenced by diverse orientations, which are sometimes incompatible with the ideas of Afro-communitarianism. However, the challenge with this conception of personhood is that it ruled out the possibility of a developed modern Africa profiting from the merits of Afro-communitarianism. While the tension between the individual and community persists, the thesis argues that attention should be given to the analysis of the community. In analysing the idea of community, the thesis identified the various forms of community that undergird the various ideas of personhood in Afrocommunitarianism, namely cultural community and community as self-interested individuals. The first form of community is the Afro-communitarian notion of community. I show how the idea of humiliation is inherent in the ideal notion of community in Afro-communitarianism and the conception of self it informs. The question of humiliation is omitted in the various conceptions of personhood. For Afro-communitarianism to ground modern African political ideas and practices, its notion of the community must be non-humiliating. Achieving a non-humiliating community involves a review of the norms of the cultural community. I attempt this review with what I call the doctrine of cultural permissibility. This thesis redirects Afro-communitarian debates by arguing for a shift to the community. The thesis concludes that postcolonial African politics can only benefit from Afro-communitarianism preoccupied with the desire for a ‘non-humiliating’ community that accommodates plural conceptions of personhood. This thesis would provide nuanced views on the ongoing conversation among Afro-communitarian theorists. Iqoqa Lolu cwaningo luhlaziya ngokunzulu inzululwazi yokuxhumuna komuntu ongumAfrika i-Afro-communitarianism njengenzululwazi eyisisekelo sezinjulalwazi zezombusazwe nokwenziwayo kobu-Afrika. Ucwaningo luxhumanisa ukwamukeleka kwenzululwazi yezombusazwe i-Afro-communitarian yenzululwazi yobu-Afrika yesimanje nodweshu oseluhambe ibanga elide phakathi komuntu ngamunye nomphakathi kanjalo nodweshu oluphakathi kwamalungelo nokwenziwa komsebenzi enzululwazini yezombusazwe yase-Afrika. Umzamo wokuxazulula lokhu kungqubuzana emibhalweni sekugxile kakhulu kokomuntu. Ucwaningo lukhombisa ukuthi kwenziwe kanjani ukuthuthukiswa kwendlela yokomuntu ukuxazulula ukungqubuzana ngezindlela ezintathu okuyilezi; okugxile emsebenzini, okugxile emalungelweni, nomcabango wokwenqaba ngokwe-Afro-communitarian. Indlela yokomuntu okugxile emsebenzini yencike ekuthini okomuntu kungachazwa kuphela ngesakhiwo somphakathi kodwa hhayi ngokomuntu nje. Ngokwale ndlela, umuntu okahle yilowo ohambisana nokomphakathi, lowo oqhuba phambili imisebenzi yomphakathi kunalokho okungokwakhe. Ukulandela le ndlela yindlela ephendula okomuntu, okuyindlela evikela ukuhambisana nezinga elilinganayo ngokwamalungelo nemisebenzi. Nokho-ke, okuzimele obala kulo mbiko ngokomuntu yimbelesi yomphakathi nemvelaphi yawo ngokubanzi ezungeze imisebenzi yamalungelo, ukuzimela nenkululeko. Umqondo wesithathu wendlela yokomuntu yileyo engiyibiza ngokwala kwe- Afro-communitarian. Ongoti baleli qoqo baphakamisa isidingo sokuba nengxoxo ngezombusazwe zobu-Afrika zesimanje ngaphandle kwemibono ye-Afro-communitarian. Isimo sencike ekuqakuleni ukuthi inzululwazi yobu-Afrika yesimanje itheleleka yizimfundiso ezahlukene, kwenye inkathi ezingahambisani nemibono ye-Afro-communitarianism. Ngenkathi kuqhubeka ukungqubuzana phakathi komuntu nomphakathi, ucwaningo luqakula ukuthi kufanele kuqashelwe ukuhlaziywa komphakathi ngokukhomba izinhlobo ezahlukene zomphakhathi eziqukethe imibono eyahlukene yokobuntu kwe-Afro-communitarian. Ngikhombisa ukuthi umbono wokujivazeka ungena kanjani embonweni womphakathi, wesiko nasekwakhekeni ukwazisa okokomuntu. Umbuzo ongokujivazeka uyeqiwa ekwakheni okwahlukahlukene kokomuntu. Ukwenzela ukuthi i- Afro-communitarianism yeseke imibono yezombusazwe yase-Afrika yesimanje, umongo wayo womphakathi kufanele ungajivazi. Ukuzuza umphakathi ongajivazi kufaka ukubuyekezwa kwezinjwayezi zomphakathi nangokwesiko. Ngizama lokhu kubuyekeza ngalokho engikubiza ngokuthi yimfundiso yokuvumeleka ngokwesiko. Ucwaningo luphetha ngokuthi ezombusazwe zasemva kobukoloni zingazuza ngokwe-Afro-communitarianism egxile ekulangazeleleni emphakathini ongajivazi futhi owamukela imibono eyahlukene yokomuntu.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.29086/10413/22555
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10413/22555
dc.language.isoen
dc.subject.otherAfrican political philosophy.
dc.subject.otherAfro-communitarianism.
dc.subject.otherCommunity.
dc.subject.otherIndividual rights.
dc.subject.otherPersonhood.
dc.titleGrounding African political theory on afro-communitarianism: arguments and implications=Ukuqeqeshelwa injulalwazi yezombusazwe yase-Africa i-African Political Theory phezu kwenzululwazi yokuxhumuna komuntu ongumAfrika nomphakathi i-Afro-Communitarianism: Imibonomcabango Nemithelela.
dc.typeThesis
local.sdgSDG10

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Adeate_Tosin_Blessing_2023.pdf
Size:
965.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.64 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: