Repository logo
 

Aantekeninge by Skakering (1991) : 'n omgewingsopvoedingsbenadering tot die gedigteks.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

This article has as focus an environmental education analysis of ten selected poems from the book Skakering (Opperman and Coetzee 1991) to associate the problem of environmental education with the teaching of a humanities subject like Afrikaans, and specifically in the light of the poem as text. It has as its aim the teaching of a genre, to relate in this regard the single text (the poem text) to the environment and environmentally associated problems. In this respect an approach which is aimed at selected texts in Skakering (Opperman and Coetzee 1991) shall possibly accentuate both teachers and pupils' relationship with nature. This article will concentrate on the following: a definition of environmental education as phenomenon which links up the concept ecology, general overview of the important and relevant sources, a theoretical explanation of the concept environmental education, a brief discussion of existing studies that pays attention to the environment and environmental education in the literature, the analysis of the contents of poems that represent certain environmental problems, and an awareness of the pedagogical implications for the teacher. OPSOMMING Hierdie artikel het as fokus 'n ' omgewingsopvoedingsanalise van tien geselekteerde gedigte uit die bundel Skakering (Oppenman en Coetzee 1991 ) om die probleem van omgewingsopvoeding in verband te bring met die onderrig van 'n geesteswetenskaplike vak 5005 Afrikaans. en spesifiek aan die hand van die gedigteks. Oit het as doel die onderrig van 'n genre, om in die verband die enkelteks (die gedigteks) in verband te bring met die omgewing en omgewingsverwante probleme. In hierdie opsig sal 'n benadering wat op geselekteerde tekste in Skakering (Opperman en Coetzee 1991 ) gerig is, beide ondervvysers en leerlinge se verhouding met die natuur aksentueer. In hierdie artikel word op die volgende gekonsentreer: die omskrywing van omgewingsopvoeding as verskynsel wat aansluit by die konsep ekologie, In oorsig van die belangrike en retevante bronne, 'n toeretiese uiteensetting van die konsep omgewingsopvoedingsbenadering, 'n kortlikse bespreking van bestaande studies wat aandag gee aan die omgewing en omgewingsopvoeding in die letterkunde, 'n analise van die inhoud van gedigte wat bepaalde omgewingsopvoedingsprobleme representeer, en 'n bewustheid van die pedagogiese implikasies vir die onderwyser.

Description

Thesis (M.A.)-University of Natal, Durban, 2001.

Keywords

Skakering., Afrikaans poetry--History and criticism., Afrikaans poetry--Study and teaching., Theses--Afrikaans en Nederlands.

Citation

DOI