Repository logo
 

Iqhaza elingabanjwa ubuciko namasiko ukukhuthasa ukuzwana nokubekezelelana ngokwamasiko nokuvuselela ubuntu phakahi kwezinhlanga ezahlukene KwaZulu-Natal.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Lolu lucwaningo olumayelana neqhaza elingabanjwa ubuciko namasiko ukukhuthaza ukuzwana nokubekezelelana ngokwamasiko nokuvuselela ubuntu phakathi kwezinhlanga ezahlukene KwaZulu-Natal. Kulolu cwaningo kucutshungulwa izindlela ezingasetshenziswa ukwenza izizwe zamasiko ehlukahlukene zikwazi ukwazana kangcono nokungaholela ekuhloniphaneni kanye nasekuhlalisaneni ngokuzwana. Ngasekuqaleni kwalolu cwaningo, kuye kwahlahlelwa kabanzi amagama abumbe isihloko salolu cwaningo ngenhloso yokuveza ukubaluleka kwalolu cwaningo. Kuye kwavela izincazelo ezahlukene ezichaza isiko, kuvele umongo wesiko njengomthetho wesizwe oyinkolelo yokwakha umphakathi, ukuzazisa nokwehluka kwesizwe kwezinye, ubugugu, ukuziphatha kanye nendlela yokuphilisana ngokwabelana kwabantu nokuhlanganisa impilo yabantu. Kulolu cwaningo kubhekwe iqhaza elibanjwe ngumkhakha wezobuciko namasiko ukuphumelelisa impokophelo yoMnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal nokuyilapho kuye kwavela khona ukugqugquzela nokulondoloza amagugu esizwe kanye nokuthuthukisa imisebenzi yezobuciko namasiko njengeminye yemisebenzi esemqoka yalolu phiko. Kuye kwacutshungulwa eminye yemikhosi egujwa yisizwe samaZulu okubalwa phakathi kweminye, uMkhosi woMhlanga; uMkhosi weLembe (inkosi uShaka) kanye noMkhosi woKweshwama. Lapha kuye kwacutshungulwa umsuka kanye nomongo womkhosi ngomkhosi ngenhloso yokuthola ukufana okuqukethwe nokungaholela ekwakheni ukwazana kangcono ngenxa yomongo ofanayo oqukethwe yisiko lesizwe nesizwe. Lokhu kwenzeke ngokubheka neminye yemikhosi egujwa yisizwe samaNdiya okubalwa kuyo umgubho woBuciko Bomlomo; umgubho kaDiwali kanye naleyo egujwa ngokuhlanganyela kwezinhlanga ezahlukene zaKwaZulu-Natal okubalwa kuyo umgubho woKunambitha kanye noWesitimela. Phakathi kolwazi oluqoqiwe Iwalolu cwaningo, kuye kwavela lokhu okulandelayo njengalokho okungabamba iqhaza ukukhuthaza ukuzwana nokubekezelelana ngokwamasiko nokuvuselela ubuntu: ukufundisa ngamasiko; ukusebenzisa ubuciko namasiko ukuvuselela ubuntu; ukuthuthukisa izilimi zomdabu; ukuziqhayisa kwentsha ngesiko; ukukhuthaza ubusikoningi kanye nobuliminingi.

Description

Thesis (M.A.)-University of KwaZulu-Natal, 2008.

Keywords

Zulu (African people)--Social life and customs., Cultural pluralism--KwaZulu-Natal., Intercultural communication--KwaZulu-Natal., Theses--Anthropology.

Citation

DOI