Repository logo
 

Ucwaningo lwezingathekiso ezitholakala ezithakazelweni zesiZulu.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Lolu cwaningo lukhuluma ngezingathekiso ezitholakala ezithakazelweni zesiZulu. Esahlukweni sokuqala lukhuluma ngesethulo socwaningo. Siqukethe isingeniso, amagama abalulekile, ukubuyekezwa kwemibhalo, indawoucwaningo olwenzelwe kuyo, izinhloso zocwaningo, imibuzo ephendulwa kucwaningo, izindlela zokwenza ucwaningo nokuhlelwa kwalo nesiphetho. Kwesesibili isahluko lubheka isingeniso, umlando omfishane wocwaningo,izinjulalwazi ezisetshenzisiwe ze-orality neye-oral systemkanye nesiphetho. Esahlukwenisesithathu lukhuluma ngesakhiwo sezingathekiso ezitholakala ezithakazelweni zesiZulu. Sinesingeniso, ukubaluleka kwezingathekiso ezithakazelweni, izingathekiso ezinokuphikisana, ezinokuvumelana, ezinezenzukuthi, ezinehaba, ezinempindamqondo nesiphetho. Kwesesine isahluko siveza ulimi oluyizingathekiso ezithakazelweni. Sibheke isingeniso, izithakazelo ezinezingathekiso ezinolimi oluqosheme,oluhloniphisayo, lobuqhawe, oluyisenzasamuntu,olunezithombemagama, lapho kusetshenziswa khona isabizwana soqobo nesiphetho.Esahlukweni sesihlanu lukhuluma ngezinhlobo zezingathekiso ezithakazelweni. Kunesingeniso, izingathekiso eziyisenzo, eziyibizo, ezinamabizoqho, ezinezingathekisosilwane, eziyibizo ezinenhlamba nesiphetho. Kwesesithupha isahluko sigxile esiphethweni socwaningo. Siqukethe isingeniso, iqoqa locwaningo, okutholakele, izincomo nesiphetho.

Description

M.A. University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg 2015.

Keywords

Laudatory poetry., Figures of speech in literature., Proverbs, Zulu., Theses -- Art history.

Citation

DOI