Show simple item record

dc.contributor.advisorMaphumulo, Abednego Mandlenkosi.
dc.creatorZwane, Celani Lucky.
dc.date.accessioned2016-07-28T06:35:36Z
dc.date.available2016-07-28T06:35:36Z
dc.date.created2015
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10413/13208
dc.descriptionM.A. University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg 2015.en_US
dc.description.abstractLolu cwaningo lukhuluma ngezingathekiso ezitholakala ezithakazelweni zesiZulu. Esahlukweni sokuqala lukhuluma ngesethulo socwaningo. Siqukethe isingeniso, amagama abalulekile, ukubuyekezwa kwemibhalo, indawoucwaningo olwenzelwe kuyo, izinhloso zocwaningo, imibuzo ephendulwa kucwaningo, izindlela zokwenza ucwaningo nokuhlelwa kwalo nesiphetho. Kwesesibili isahluko lubheka isingeniso, umlando omfishane wocwaningo,izinjulalwazi ezisetshenzisiwe ze-orality neye-oral systemkanye nesiphetho. Esahlukwenisesithathu lukhuluma ngesakhiwo sezingathekiso ezitholakala ezithakazelweni zesiZulu. Sinesingeniso, ukubaluleka kwezingathekiso ezithakazelweni, izingathekiso ezinokuphikisana, ezinokuvumelana, ezinezenzukuthi, ezinehaba, ezinempindamqondo nesiphetho. Kwesesine isahluko siveza ulimi oluyizingathekiso ezithakazelweni. Sibheke isingeniso, izithakazelo ezinezingathekiso ezinolimi oluqosheme,oluhloniphisayo, lobuqhawe, oluyisenzasamuntu,olunezithombemagama, lapho kusetshenziswa khona isabizwana soqobo nesiphetho.Esahlukweni sesihlanu lukhuluma ngezinhlobo zezingathekiso ezithakazelweni. Kunesingeniso, izingathekiso eziyisenzo, eziyibizo, ezinamabizoqho, ezinezingathekisosilwane, eziyibizo ezinenhlamba nesiphetho. Kwesesithupha isahluko sigxile esiphethweni socwaningo. Siqukethe isingeniso, iqoqa locwaningo, okutholakele, izincomo nesiphetho.en_US
dc.language.isoen_ZAen_US
dc.subjectLaudatory poetry.en_US
dc.subjectFigures of speech in literature.en_US
dc.subjectProverbs, Zulu.en_US
dc.subjectTheses -- Art history.en_US
dc.titleUcwaningo lwezingathekiso ezitholakala ezithakazelweni zesiZulu.en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record