Show simple item record

dc.contributor.advisorZungu, Phyllis Jane Nonhlanhla.
dc.creatorNdimande, Nobuhle Purity.
dc.date.accessioned2012-10-12T13:07:24Z
dc.date.available2012-10-12T13:07:24Z
dc.date.created2001
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10413/6835
dc.descriptionThesis (Ph.D.)-University of Durban-Westville, 2001.en
dc.description.abstractThis research is entitled «A comparative study of Western, Eastern and Southern African surnames as a reflection of African identity" In this study the researcher looked at the historical Origins of surnames in the world, making references of countries including Britain, Scotland, China and India. The researcher then came to the African continent, where she targeted Western, Eastern and Southern Africa as areas of research. The reason for choosing these three parts of Africa is because they fall under the largest language family in the continent i.e. Niger-Kordofanian. The analysis of the findings reveals some similarities between naming practices among Western, Eastern and Southern African Kintu language groups. In the analysis of African surnames, it came out very clear that in these three parts of Africa most surnames are derived from people's names, especially male names; time of the day; animal names; weather condition and from natural phenomenon. Looking at African traditional religion, it came out from the research that in these three parts of Africa there are three categories of religion i.e. Christianity, African religion and Islamic religion. In this particular research religion came through because the findings reveal that religion had an important impact on naming in Western, Eastern and Western Africa and also in other countries in Europe as well. This research gives a proof that Bantu/Kintu languages spoken in Western, Eastern and Southern Africa are related due to common origin from the ancestor language called Proto Bantu. The language relations and the common origin from one ancestor language resulted in similar cultures and similar naming practices among the three parts of Africa. IQOQA Isihloko salolu cwaningo sithi! "Ukuqhathaniswa kwezibongo zaseNtshonalanga-Afrika, eMpumalanga-Afrika, naseMzansi-Afrika njengenkomba yobuzwe obubodwa base-Afrika". Kulolu phando umcwaningi ubheke umlando wokudabuka kwezibongo emhlabeni, ube esegcizelela ukudabuka kwezibongo eBrithani, eScotland, eChina naseNdiya. Umcwaningi ube esebuya eza ezwenikazi i-Afrika lapho eqoke khona ukusebenzisa amazwe aseNtshonalanga-Afrika, eMpumalanga-Afrika naseMzansi-Afrika. Isizathu sokuqoka lezi zizinda ezintathu e-Afrika ngesokuthi amazwe alapha angena ngaphansi komndeni omkhulu e-Afrika obizwa ngokuthi i-Niger-Kordofanian. Uma kuhlaziywa okutholakele ngokocwaningo kuyatholakala ukuthi kukhona ukwefanana ezindleleni ezisetshenziswayo uma kwethiwa amagama nezibongo eNtshonalanga-Afrika, eMpumalanga-Afrika naseMzansi-Afrika. Kutholakale. futhi ukuthi izibongo eziningi zethiwe zisuselwa emagameni abantu, ikakhulukazi emagameni abantu besilisa; esikhathini sosuku, emagameni ezilwane, esimweni seZulu kanye nasezintweni eziyimvelo. Kuthe uma sekubhekwa ngeso lenkolo yase-Afrika kwatholakala ukuthi zintathu izinhlobo zenkolo ezikhona : inkolo yobuKristu, yeSintu neyamaSulumane. Kulolu cwaningo, inkolo ingene ngoba kutholakale ukuthi ineqhaza elikhulu elibambile ekwethiweni kwamagama eNtshonalanga"Afrika, eMpumalanga-Afrika naseMzansi-Afrika kanye nakwamanye amazwe eYurophu. Lolu cwaningo lunikeza isiqiniseko sokuthi izilimi zabantu ezikhulunywa eNtshonalanga-Afrika, eMpumalanga-Afrika naseMzansi-Afrika zihlobene ngenxa yokudabuka kukhokho oyedwa wolimi. Ubuhlobo obudalwe ulimi ngokudabuka ndawonye yilona olungumphumela wamasiko kanye nezindlela zokwetha amagama nezibongo ezifanayo eNtshonalanga-Afriaka eMpumalanga-Afrika, naseMzansi-Afrika.en
dc.language.isoen_ZAen
dc.subjectAfrican languages--Etymology--Names.en
dc.subjectNames, Personal.en
dc.subjectTheses--IsiZulu.en
dc.subjectNames, Zulu.en
dc.titleUkuqhathaniswa kwezibongo zabantu basentshonalanga-Afrika, Empumalanga- Afrika Nezabasemzansi-Afrika Njengenkomba yesiko lobuzwe obubodwa base- Afrika.en
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record