Show simple item record

dc.contributor.advisorKamwangamalu, Nkonko M.
dc.creatorRudwick, Stephanie Inge.
dc.date.accessioned2010-10-20T09:09:36Z
dc.date.available2010-10-20T09:09:36Z
dc.date.created2006
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10413/1462
dc.descriptionThesis (Ph.D.)-University of KwaZulu-Natal, 2006.en_US
dc.description.abstractThis thesis explores how language, identity and ethnicity are intertwined in the post-apartheid South African state by focusing on one particular language group, i.e. the isiZulu-speaking community of the Umlazi township. Drawing from general theoretical foundations in the field and sociohistorical considerations, the study explores empirically the significance and saliency of isiZulu in the life experience and identity negotiations of Umlazi residents. By juxtaposing the role and functions ofisiZulu with the economically hegemonic role of the English language, the social and cultural vitality of isiZulu is exposed. Using a triangulated approach, which combines quantitative and qualitative empirical methods, the study discusses subjective individual meanings and the involved emic categories, which guide the participants' understanding of who they are in relation to languages in the post-apartheid state. The study discusses how a sociolinguistic dichotomy between culturally and socially grounded identification processes and pragmatic and economically motivated ones manifests itself. The study reveals, inter alia, how language, i.e. isiZulu, is not only regarded as a cultural resource, but as a tool of identification that transcends the boundaries of race, class, religion and politics in a modern day township community. Furthermore, isiZuluspeakers' identities and ethnicities are first and foremost language-embedded, hence they are linguistically salient. It is argued that languages, i.e. isiZulu and English, are powerful devices that create boundaries, which consequently also divide the community. Finally, the researcher explores the implications of this study in the wider context of South Africa's sociolinguistic reality, and suggests that the promotion and development ofisiZulu is indeed a worthwhile undertaking in the democratic state.
dc.description.abstractLolucwaningo olusekelwe ngezizathu ezitholakele ngendlela enzulu lubhekene nokuthola ukuthi ulwimu, ubunjalo bomuntu, kanye nobuzwe bakhe, kuvela kanjani njengengxenye yezinto eziwumphumela wobunjalo bezwe lase Mzansi Afrika emva kobandlululo. Lukwenza lokhu ngokuthi lugxile ohlobeni oluthile Iwabantu emphakathini okhuluma isiZulu wase Lokishini laseMlazi. Ngokucaphuna ezisekelweni zezinzululwazi ezithile emkhakheni wezifundo zocwaningo ngemphakathi nemilando yazo, lolucwaningo luhlola indlela oluballuleke ngayo ulwimi IwesiZulu ezimpilweni zabantu baseLokishini laseMlazi, nasezehlakalweni ezimpilweni zabo emizameni yokwakheka kobunjalo babo. Uma sibheka indawo nemisebenzi edlalwa ulimi IwesiZulu kolunye uhlangothi, kanye namandla olwimi IweSingisi kwezomnotho ngakolunye uhlangothi, kuyabonakala ukuthi amandla nokubaluleka kolwimi IwesiZulu emasikweni emiPhakathini alusebenzisayo kubekeka esimweni esingagwinyisi mathe impela. Ngokusebenzisa uhlobo locwaningo olubheka elukucwaningayo ngezingxenyeni ezintathu, bese luxuba nendlela yokucwaninga esebenzisa amanani abantu nezimpendulo eziphuma kubo qobo, lolucwaningo luhlaziya izindlela abantu abasebenzisa imibono yabo ekwakhekeni kobunjalo babo obuxubene nezinga lomnotho abakulo ngalesosikhathi, konke okugcina sekuholele abantu abayingxenye y a lolucwaningo bazibone ngendlela ethile engumphumela wokuthi baphuma ezweni ekade linobandluluo iminyaka eminingi. Lolucwaningo luhlola ukuthi ukungqubuzana phakathi kolwimi losiko olwakha ubunjalo babantu olukhulunywa emphakathi, kolunye uhlangothi, nezinto eziphathekayo ezihlangene nezomnotho, ngakolunye uhlangothi, kuziveza kanjani. Lolucwaningo luyaveza, phakathi kwezinye izinto, ukuthi ulwimi, lapha sikhuluma ngesiZulu, alubhekwa kuphela njengento esebenzela isiko, kodwa njengethuluzi elisebenza ekwakhekeni kobunjalo bomuntu okudlulela ngale kwemingcele yobuhlanga, yezinga lomnotho umuntu nomuntu akulo, inkolo umuntu akuyo, kanye nezepolitiki emphakathini wasemalokishini wanamuhla. Okudlulele, ubunjalo balabo abakhuluma ulwimi IwesiZulu nobuzwe babo ahlukene nakancane nolwimi Iwabo. Indlela ulwimi Iwabo olusebenza ngayo ichaza bona ukuthi bangobani. Lolucwaningo luthola nokuthi kukhona abagcizelelayo ukuthi izilimi isiZulu neSingisi ayizindlela ezinamandla ezakha imingcele egcina isihlukanise umphakathi waselokishini laseMlazi. Okokugcina, umcwaningi kulolucwaningo uhlola imiphumela yalokhu emiphakathini nasezilimini eniNingizimu Afrika iyonkana, bese ebeka imibono ethi ukuthuthukiswa nokuvuselelwa kolwimi IwesiZulu empeleni izinto ezidingekayo nezibalulekile ezweni lentando yeningi.
dc.language.isoenen_US
dc.subjectTheses--Linguistics.en_US
dc.subjectZulu (African people)--Ethnic identity.en_US
dc.subjectSociolinguistics--South Africa.en_US
dc.titleLanguage, identity and ethnicity in post-apartheid South Africa : the Umlazi township community.en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record