Ucwaningo lokuhlola ukuthi imibhalo yobuciko yesizulu efundwa ezikoleni inamthelela muni ekubhebhethekiseni imibono emiswe ngokobulili. = Investigating how isiZulu literary texts prescribed in secondary schools perpetuate and reinforce gender stereotypes.

UKZN ResearchSpace

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search UKZN ResearchSpace


Advanced Search

Browse

My Account