Show simple item record

dc.contributor.advisorSibiya, N. G.
dc.creatorZulu, Sithabiso Christian.
dc.date.accessioned2018-09-21T09:37:10Z
dc.date.available2018-09-21T09:37:10Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10413/15450
dc.descriptionMaster of Art in African Languages. University of KwaZulu-Natal. Pietermaritzburg, 2017.en_US
dc.description.abstractLolu cwaningo luzogxila endikimbeni yokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane emibhalweni yesiZulu eyahlukahlukene. Luzobheka izinto ezahlukahlukene ezithinta le ndikimba okungabalwa okubalwa kuzo izinhlobo, izimbangela, imiphumela kanye nesimomqondo ngokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Inhloso yalolu cwaningo ukuveza ukuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane njengoba kuvezwe ngababhali abahlukahlukene bemibhalo yesiZulu. Lolu cwaningo luzosebenzisa injulalwazi yokufundiswa ngenhlalo yabantu ukuveza amaphuzu abalulekile athinta lolu cwaningo. Le njulalwazi ibheka indlela abantu abafunda ngayo ezintweni ezenzeka empilweni yabanye abantu. Ngakho-ke le njulalwazi izocacisa kahle lokho okutholakala emibhalweni yesiZulu eyingxenye yalolu cwaningo nokuthi okutholakale ocwaningweni kuhlobene kanjani nezimo abantu abakhuliswa ngayo emphakathini. Kulolu cwaningo umcwaningi uzofunda imibhalo yesiZulu enendikimba yokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Umcwaningi uzogxila kulezo zigameko ezithinta ukuhlukunyezwa emibhalweni. Kuzogxilwa kakhulu kulokho okushiwo ngumxoxi embhalweni ngamunye mayelana nokuhlukunyezwa kanye nalokho okuvezwa ngabalingiswa ngezenzo, izimomqondo nangamazwi abawasho bona ngokwabo ezimweni eziphathelene nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane.en_US
dc.language.isoen_ZAen_US
dc.subject.otherWomen abuse.en_US
dc.subject.otherChildren abuse.en_US
dc.subject.otherZulu literature.en_US
dc.titleUkuvezwa kokuhlukumezwa kwabesifazane nezingane emibhalweni yesiZulu.en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record