Show simple item record

dc.contributor.advisorButhelezi, Thabisile M.
dc.creatorKhohliso, Xolani David.
dc.date.accessioned2016-12-05T08:48:26Z
dc.date.available2016-12-05T08:48:26Z
dc.date.created2015
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10413/13815
dc.descriptionMaster of Education in Education Studies. University of KwaZulu-Natal, Edgewood 2015.en_US
dc.description.abstractLolu cwaningo lugxile ekutholeni ngokadebona kanye namasu okufundisa kothisha esiZulwini ulimi lwesibili ekufundiseni ikhono lokufunda nokubukela ebangeni lesithupha kanye nelesikhombisa. Lolu ucwaningo lwesimo sobunjalo botho olusebenzise ipharadayimu yomhumusho, kusetshenziswa indlela yokuqoka ababambe iqhaza ngenhloso (purposive sampling) okuyiyona nqubo yokukhetha abahlanganyeli abanganikeza imininingwane ethembekile yesimo esicwaningwayo. Lolu cwaningo lwenziwe ezikoleni ezine ezisesiyingini saseMlazi eningizimu yeTheku. Lolu cwaningo lusebenzise amathuluzi amabili okuqoqa ulwazi okuyindlela yenhlololwazi esakuhleleka kanye nokuqoqa ulwazi ngokuhlala ubukele. Ucwaningo luphinde lwasebenzisa izindlela zocwaningo lobunjalo besimo ukuhlaziya ulwazi olutholakele. Imiphumela yocwaningo ihlaziywe kusetshenziswa uhlaka lwensizakuhlaziya ka-Krashen yokuthola ulimi lwesibili phecelezi, (Stephen Krashen’s Theory of Second Language Acquisition). Imiphumela yocwaningo iveze ukuthi othisha babhekene nenkinga yokungabi bikho kwezinsizakusebenza zokufundisa ulimi lwesibili. Othisha bolimi lwesiZulu babhekene nenkinga yomthwalo omningi maqondana nalolu limi. Abafundi abasemabangeni esithupha nelesikhombisa abanalo ulwazi oluyisisekelo lwesiZulu ngenxa yokuthi baqale ukufunda isiZulu ebangeni lesine. Abafundi babhekene nenkinga yokungakwazi ukufunda imibhalo yolimi lwesiZulu ngenxa yomthelela wesiNgisi esiqhakanjiswe kakhulu ezikoleni nasemakhaya. Lolu cwaningo luphinde lwaveza ukuthi othisha abaqeqeshekile kahle emaswini okufundisa ikhono lokufunda nokubukela kwisiZulu ulimi lwesibili.en_US
dc.language.isoen_ZAen_US
dc.subjectZulu language -- Reading.en_US
dc.subjectZulu language -- Study and teaching (Primary) -- South Africa -- Durban.en_US
dc.subjectSecond language acquisition.en_US
dc.subjectNative language and education -- South Africa -- Durban.en_US
dc.subjectTheses -- Education.en_US
dc.subjectUkufundisa isiZulu.en_US
dc.titleUcwaningo oluphenya ngokadebona (experiences) kanye namasu okufundisa kothisha bamabanga aphansi ekufundiseni ikhono lokufunda nokubukela esizulwini ulimi lwesibili ezikoleni ezisemaphethelweni eningizimu yeTheku, eningizimu-Afrika.en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record